Gi?i thi?u m?ng VinaREN

C?p nh?t vào : Th? hai - 13/01/2020 15:54 C? ch? Nh?  L?n

I. Gi?i thi?u m?ng VinaREN

VinaREN - M?ng Nghiên c?u và ?ào t?o Vi?t Nam (Vietnam Research and Education Network) ???c C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia xây d?ng duy trì và phát tri?n. VinaREN chính th?c khai tr??ng toàn qu?c n?m 2008, t? ?ó ??n nay VinaREN ?ã không ng?ng phát tri?n và m? r?ng, kh?ng ??nh và x?ng ?áng v?i vai trò là M?ng nghiên c?u và ?ào t?o Qu?c gia c?a Vi?t Nam. VinaREN có 3 trung tâm v?n hành NOC bao g?m: VNNOC ??t t?i C?c Thông tin KH&CN qu?c gia, 24 Lý Th??ng Ki?t, Hoàn Ki?m, Hà N?i; NOC-?N và NOC-HCM ???c ??t t?i các Trung tâm d? li?u c?a NetNam ? Thành ph? ?à N?ng và Thành ph? H? Chí Minh.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínHi?n VinaREN duy trì k?t n?i cho 80 ??n v? thành viên là các t? ch?c nghiên c?u, ?ào t?o và các ??u m?i thông tin KH&CN c?a 63 t?nh thành trong c? n??c.

VinaREN có ???ng truy?n k?t n?i qu?c t? Hà N?i – HongKong t?c ?? cao v?i dung l??ng 01 Gbps. Qua kênh qu?c t? này VinaREN ?ã k?t n?i vào ???c các m?ng tiên ti?n trên th? gi?i nh?: APAN (Asia Pacific Advanced Network), GÉANT (pan-European data network for the research and education community, c?a châu Âu), m?ng Internet2 và v?i các m?ng nghiên c?u và ?ào t?o qu?c gia c?a các n??c trên th? gi?i. ???ng k?t n?i qu?c t? này ?ã t?o ?i?u ki?n thu?n l?i ?? c?ng ??ng nghiên c?u và ?ào t?o Vi?t Nam k?t n?i m?ng t?c ?? và hi?u n?ng cao v?i các trung tâm nghiên c?u và ?ào t?o trên th? gi?i nh?m chia s? thông tin khoa h?c công ngh?, thúc ??y các ho?t ??ng h?p tác trong nghiên c?u và ?ào t?o (thông qua công tác ?ào t?o qua m?ng, y h?c t? xa, tính toán l??i, d? báo th?i ti?t và ?ng phó v?i bi?n ??i khí h?u, v.v…).

II. Các ?ng d?ng ?ã th?c hi?n trên m?ng VinaREN

1. VinaREN v?i d?ch v? h?i ngh? truy?n hình tr?c tuy?n

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínTrong n?m qua, nhi?u h?i ngh? truy?n hình tr?c tuy?n qua m?ng VinaREN ?ã ???c th?c hi?n ? nhi?u thành viên m?ng v?i các ??i tác trong và ngoài n??c, các ??n v? trong và ngoài B? Khoa h?c và Công ngh? nh?: Các H?i ngh? giao ban tr?c tuy?n c?a B? Khoa h?c và Công ngh?; Các H?i ngh? tr?c tuy?n quán tri?t các Ngh? quy?t Trung ??ng ??ng; Techmart tr?c tuy?n nh?m thúc ??y ph? bi?n và chuy?n giao công ngh? tiên ti?n trong n??c và qu?c t?; Các ho?t ??ng trong ngành y t? v? t? v?n khám ch?a b?nh t? xa.v.v…

2 VinaREN v?i d?ch v? Eduroam

Là m?t d?ch v? m?i mà VinaREN tri?n khai vào cu?i n?m 2018, EduRoam là d?ch v? truy c?p chuy?n vùng không dây c?a các m?ng Nghiên c?u và ?ào t?o.

Trên th? gi?i t?ng s? ?i?m truy c?p không dây c?a Eduroam là h?n 12.000 ?i?m ???c tri?n khai t?i Châu Phi, Châu Á Thái Bình D??ng, M? La tinh, B?c M? và Châu

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínHi?n VinaREN ?ã tri?n khai ???c 04 ?i?m t?i Vi?t Nam ?ó là: ??i h?c qu?c gia TP HCM; ??i h?c Bách Khoa Hà N?i; Vi?n nghiên c?u h?t nhân ?à L?t và t?i VNNOC.

3. VinaREN v?i d?ch v? E-Culture

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín?ây là hình th?c s? d?ng công ngh? thông tin ?? trao ??i, chia s? v?n hóa, v?i các n??c khác trên th? gi?i thông qua các m?ng nghiên c?u và ?ào t?o c?a các n??c trên th? gi?i khi ?ó các ca s? và nh?c s? ? các n??c khác nhau v?i các nh?c c? khác nhau ?ã cùng tham gia hòa âm bi?u di?n cùng m?t bài hát, b?n nh?c ? các sân kh?u khác nhau nh?ng ng??i nghe l?i c?m nh?n ???c nh? h? bi?u di?n trên cùng m?t sân kh?u.

4. VinaREN v?i d?ch v? E-learning

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínE-learning là m?t thu?t ng? dùng ?? mô t? vi?c h?c t?p, ?ào t?o d?a trên công ngh? thông tin và truy?n thông, ??c bi?t là công ngh? thông tin. D?ch v? này hi?n ?ã và ?ang ???c th?c hi?n r?ng rãi t?i các m?ng thành viên VinaREN nh? tr??ng ??i h?c Bách khoa Hà N?i, ??i h?c Qu?c gia Hà N?i, Tr??ng ??i h?c C?n Th?, Tr??ng ??i h?c Hu?, ??i h?c Qu?c gia TP. H? Chí Minh v.v…

5. VinaREN v?i d?ch v? tính toán l??i

Tính toán l??i (Grid computing), là mô hình k?t n?i các trung tâm tính toán hi?u n?ng cao phân tán ?? gi?i quy?t bài toán ph?c t?p, ?i?u ki?n tiên quy?t là có k?t n?i m?ng t?c ?? cao ?? ?? k?t n?i gi?a các trung tâm tính toán này, M?ng VinaREN ?ã ?áp ?ng ???c nhu c?u này. Do v?y, VinaREN ?ã ???c gi?i nghiên c?u trong l?nh v?c tính toán l??i trong n??c coi là “?i?u ki?n s?ng còn”, là “c?u cánh”Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín cho s? phát tri?n c?a tính toán l??i và e- Science ? Vi?t Nam.

6. VinaREN v?i d?ch v? Telemedicine

D?ch v? y t? t? xa Telemedicine bao g?m t? v?n khám ch?a b?nh t? xa, nghiên c?u khoa h?c và ?ào t?o, h?i th?o tr?c tuy?n, t? v?n gi?i ph?u b?nh t? xa, ph?u thu?t n?i soi, ch?n ?oán hình ?nh t? xa, th?m khám b?nh nhân sau ph?u thu?t t? xa. Qua m?ng VinaREN mà d?ch v? này ???c tri?n khai gi?a các m?ng thành viên thu?c l?nh v?c y t? c?ng nh? v?i các ??i tác qu?c t?.

7 VinaREN v?i d? báo th?i ti?t và c?nh báo thiên tai

S? d?ng ???ng truy?n t?c ?? cao c?a VinaREN và thông qua s? h?p tác m?t s? ??n v? thu?c l?nh v?c khí t??ng th?y v?n ?ã th??ng xuyên k?t n?i vào các Trung tâm d? li?u khí t??ng th?y v?n c?a M? theo các ??a ch? ftpprd.ncep.noaa.gov và tgftp.nws.noaa.gov; Canada theo ??a ch? dd.weatheroffice.ec.gc.ca và các trung tâm d? báo khí th??ng th?y v?n khu v?c châu Á – Thái Bình D??ng ?? l?y các d? li?u c?a các mô hình toàn c?u và các s?n ph?m d? báo t? h?p toàn c?u ?? l?y d? li?u ph?c v? cho các b?n tin d? báo th?i ti?t hàng ngày t?i Vi?t Nam.  

8. VinaREN v?i vi?c chia s? các ngu?n tin khoa h?c và công ngh?

V?i ???ng Internet t?c ?? 40 Mbps, m?ng VISTA/VinaREN ?ã k?t n?i ???c

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínt?i nhi?u ngu?n c? s? d? li?u trên th? gi?i, làm phong phú và t?ng c??ng thêm giá tr? cho các ngu?n c? s? d? li?u c?a C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? Qu?c gia. Các nhà khoa h?c, các cán b? nghiên c?u thu?c các m?ng thành viên c?a VinaREN và Liên h?p th? vi?n Vi?t Nam có th? truy c?p qua Internet vào các c? s? d? li?u do Liên h?p th? vi?n Vi?t Nam mua c?a n??c ngoài nh?: Proquest Central, PERI/INASP,...v?i kho?ng trên 15.000 ??u tên t?p chí.

??n v? ph? trách m?ng VinaREN: Trung tâm C? s? d? li?u qu?c gia v? khoa h?c và công ngh?, C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia
- Giám ??c: ThS. Phùng Công ??nh
-  ?i?n tho?i c? quan: 024.39349111
- Th? ?i?n t?: pcdinh@vista.gov.vn

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín