D?ch v? tr?c tuy?n

C?p nh?t vào : Th? hai - 13/01/2020 10:09 C? ch? Nh?  L?n

D?ch v? m?ng, h?i ngh? tr?c tuy?n, t?p chí tr?c tuy?n

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín?ng d?ng VIDEO CONFERENCE (JITSI MEET) trong h? th?ng m?ng VINAREN 

T?i H??ng d?n s? d?ng t?i ?ây

?ây là ?ng d?ng có b?n quy?n, cho phép Quý ??n v? tham d? ho?c t? t? ch?c m?t cu?c h?p tr?c tuy?n qua m?ng v?i kh? n?ng b?o m?t và ?? an toàn cao. ?ng d?ng có b?n cài ??t s?n trên Internet, và trong kho ?ng d?ng c?a các thi?t b? di ??ng. ?ng d?ng này có th? dùng ???c cho nhi?u lo?i thi?t b? và cùng m?t th?i ?i?m có th? k?t n?i t?i ?a lên t?i 70 ?i?m

 

Ebsco là c? s? d? li?u toàn v?n bao g?m 17 CSDL thu?c l?nh v?c Khoa h?c Công ngh?, Kinh t?, Máy tính, Y, D??c, Khoa h?c xã h?i....V?i 17.000 ??u tên t?p trí, b?n tin, báo...

Blackwell là c? s? d? li?u toàn v?n v?i 805 ??u tên t?p chí thu?c các l?nh v?c Khoa h?c Công ngh?, kinh t?, khoa h?c xã h?i, sinh h?c, nông nghi?p, lâm nghi?p, thu? s?n, y h?c...Do nhà b?n blackwell xu?t b?n.

Tài li?u ?i?n t? thu?c các l?nh v?c: Lý, máy tính, Khoa h?c phi tuy?n…

Tài li?u ?i?n t? thu?c các l?nh v?c: Toán h?c, v?n h?c

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínM?t c? s? d? li?u t?p chí mi?n phí (có h?n ch?) c?a tr??ng ??i h?c Stanford

Free Ebook v? các l?nh v?c: Tâm lý, l?ch s?, ??a lý, KHXH, chính tr?, lu?t, giáo d?c, âm nh?c, ngh? thu?t, ngôn ng?, v?n h?c, KHKT, y t?, nông nghi?p, quân s?, h?i quân…

Free Ebook v? các l?nh v?c: V? tr? h?c, nhân ch?ng h?c, ki?n trúc, sinh h?c, hoá h?c, môi tr??ng, khoa h?c trái ??t, kinh t?, v?n h?c, y t?, toán h?c, v?t lý, chính tr?

C? s? d? li?u Báo k? thu?t Qu?c gia c?a B? Th??ng m?i Hoa K?

Các bài vi?t khác :