Ngu?n l?c th?ng tin

C?p nh?t vào : Th? ba - 14/01/2020 13:27 C? ch? Nh?  L?n

1. Ngu?n l?c

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínTh? vi?n KH&CN qu?c gia là th? vi?n ?a ngành, ?a l?nh v?c có truy?n th?ng phát tri?n lâu ??i ? n??c ta.Th? vi?n có ngu?n tài li?u ?i?n t? trong n??c và qu?c t? phong phú, ?a d?ng nh?t c? n??c trong l?nh v?c khoa h?c và công ngh?, bao g?m:

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínCSDL Công b? KH&CN Vi?t Nam: cho phép truy c?p toàn v?n 270.000 bài báo khoa h?c c?a Vi?t Nam trên các l?nh v?c

CSDL Nhi?m v? KH&CN Vi?t Nam: ??c tóm t?t và thông tin chính v? 36.000 nhi?m v? KH&CN s? d?ng ngân sách nhà  n??c

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínCác CSDL qu?c t?: ScienceDirect, Springer Nature, IEEE, ACS, ProQuest Central, Web of Science (ISI), Scopus…

Kho sách

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínKho sách c?a Th? vi?n hi?n có kho?ng 380.000 cu?n sách, trong ?ó sách ti?ng Vi?t chi?m 20%, sách ngôn ng? g?c Slav? chi?m 20%, sách ngôn ng? g?c Latinh chi?m 60%.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínV? môn lo?i, 32% v?n sách c?a Th? vi?n thu?c các ngành khoa h?c c? b?n, 45% thu?c các ngành KH&CN, 23% thu?c các ngành nông, lâm, ng? nghi?p, y t?, kinh t?, qu?n lý, thông tin h?c và th? vi?n h?c.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínTh? vi?n có m?t kho tài li?u tra c?u quý, v?i h?n 17.000 sách chuyên kh?o g?m nhi?u lo?i hình t? bách khoa toàn th?, c?m nang, s? tay tra c?u, ??n các t? ?i?n chuyên ngành, t?p chí tóm t?t, trong ?ó có các tài li?u tra c?u r?t n?i ti?ng và quý hi?m ? Vi?t Nam nh? b? Chemical Abstracts.

Kho T?p chí

Kho t?p chí l?u gi? và b?o qu?n g?n 7.700 tên t?p chí và ?n ph?m k? ti?p g?m 5.160 tên t?p chí g?c Latin (ch? y?u là ti?ng Anh và ti?ng Pháp), 826 tên t?p chí ti?ng Nga, 693 tên t?p chí ti?ng Vi?t, kho?ng 50 tên t?p chí ti?ng Trung Qu?c, trong ?ó có h?n 1000 tên t?p chí thu?c các l?nh v?c khoa h?c c? b?n, KH&CN, khoa h?c kinh t? ???c b? sung thu?ng xuyên.

 - Bên c?nh ngu?n t?p chí d??i d?ng gi?y, còn có m?t kho tài li?u d??i d?ng vi phim v?i h?n 1000 tên t?p chí ti?ng Anh, Pháp thu?c các chuyên ngành khoa h?c k? thu?t. Ngoài ra có g?n 1000 tài li?u v? ?ông D??ng th?i Pháp thu?c d??i d?ng vi phim, thu?c các ngành: ??a lý, ??a chính, sinh h?c, nông nghi?p, xây d?ng… Nh?ng t?p chí khoa h?c và công ngh? các t?nh,thành trong ph?m vi c? n??c, nh?ng bài t?p chí d??i d?ng t? r?i, nh?ng s? t?p chí l? c?ng ???c l?u gi? t?i ?ây.

Kho K?t qu? nghiên c?u

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínKho K?t qu? nghiên c?u bao g?m 36.000 báo cáo k?t qu? th?c hi?n các ?? tài nghiên c?u khoa h?c và phát tri?n công ngh? t? c?p c? s?, c?p B?, c?p t?nh ??n c?p Nhà n??c ???c th?c hi?n trên ph?m vi c? n??c.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínDi?n bao quát ?? tài c?a các báo cáo r?t phong phú, bao g?m: Khoa h?c t? nhiên, khoa h?c công ngh?, khoa h?c xã h?i và nhân v?n. ??c bi?t, có m?t s? l??ng l?n các báo cáo k?t qu? nghiên c?u thu?c các l?nh v?c khoa h?c ?u tiên nh?: nông-lâm-ng? nghi?p, y t?, công ngh? thông tin, kinh t?, giáo d?c,v.v...có kh? n?ng tri?n khai thành các công ngh? ?? áp d?ng vào th?c t?.

2. H? th?ng các phòng ??c

- Phòng ??c Sách Kho M?:  Sách ???c s?p x?p trong kho m? theo các ch? ?? khoa h?c, không phân bi?t c? sách và ngôn ng?. T?i ?ây b?n ??c có th? t? ch?n, ??c các lo?i sách nh?p v? Th? vi?n t? n?m 2011 ??n nay. Sách các n?m tr??c ???c ph?c v? theo phi?u yêu c?u c?a b?n ??c.

- Phòng ??c K?t qu? ?? tài nghiên c?u:Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín T?i ?ây gi?i thi?u các k?t qu? các nhi?m v? KH&CN m?i nh?t. Là nh?ng ?? tài nghiên c?u khoa h?c và phát tri?n công ngh? t? c?p c? s?, c?p B?, c?p t?nh ??n c?p Nhà n??c ???c th?c hi?n trên ph?m vi c? n??c.

- Phòng ??c Sách Tra C?u:  Bao g?m sách tra c?u c?a t?t c? các ngành, các lo?i t? ?i?n, bách khoa toàn th?. Sách ???c x?p d??i d?ng kho m? t? ch?n, theo ch? ?? không phân bi?t kh?, c? và ngôn ng?.

- Phòng ??c T?p Chí:Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín  V?a là phòng ??c, v?a là kho m? gi?i thi?u h?n 600 tên t?p chí c?a b?n n?m g?n nh?t. Các s? t?p chí các n?m tr??c ???c ph?c v? theo phi?u yêu c?u c?a b?n ??c.

 

Các bài vi?t khác :