Liên h?p th? vi?n

C?p nh?t vào : Th? ba - 14/01/2020 07:29 C? ch? Nh?  L?n

Liên h?p th? vi?n Vi?t Nam v? ngu?n tin KH&CN (Vietnam Library Consortium on e-Resources) ???c thành l?p n?m 2004, là t? ch?c ho?t ??ng d??i s? b?o tr? c?a B? Khoa h?c và Công ngh?, do C?c Thông tin KH&Cn qu?c gia ch? trì, ?i?u ph?i; th?c hi?n ch?c n?ng k?t n?i, t?p h?p các t? ch?c thông tin, th? vi?n trên toàn qu?c ?? ph?i h?p b? sung, t?ng c??ng ngu?n l?c thông tin và kh? n?ng truy c?p t?i các ngu?n tin KH&CN trong n??c và qu?c t?, ph?c v? ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c, phát tri?n công ngh?, giáo d?c ?ào t?o và ??i m?i sáng t?o.

C?c tr??ng C?c Thông tin KH&CN qu?c gia gi? vai trò là Ch? t?ch Liên h?p th? vi?n. Th? vi?n KH&CN qu?c gia là ??u m?i th??ng tr?c c?a Liên h?p th? vi?n.

Nguyên t?c ho?t ??ng

Liên h?p th? vi?n ho?t ??ng trên c? s? t? nguy?n, ??ng thu?n gi?a các thành viên. Các v?n ?? quan tr?ng c?a Liên h?p th? vi?n (chi?n l??c phát tri?n, danh m?c ngu?n tin ???c ??t mua, m?c ?óng góp kinh phí…) ???c quy?t ??nh t?i H?i ngh? th??ng niên c?a Liên h?p th? vi?n.

Thành viên tham gia

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínCác th? vi?n tr??ng ??i h?c, vi?n nghiên c?u và các c? s? giáo d?c, th? vi?n công c?ng, trung tâm thông tin, th? vi?n b?, ngành, ??a ph??ng và các th? vi?n ngoài công l?p trên c? n??c có th? tham gia Liên h?p th? vi?n

Thành viên c?a Liên h?p th? vi?n ???c chia thành 02 nhóm: thành viên chính th?c và quan sát viên.

  • Thành viên chính th?c là các t? ch?c thông tin, th? vi?n có ?óng góp kinh phí ph?i h?p b? sung ngu?n tin và tham gia vào các ho?t ??ng c?a Liên h?p th? vi?n.
  • Quan sát viên là các t? ch?c thông tin, th? vi?n có nhu c?u, tích c?c tham gia các ho?t ??ng c?a Liên h?p th? vi?n nh?ng ch?a có kh? n?ng ?óng góp kinh phí ph?i h?p b? sung ngu?n tin và cam k?t ?óng góp kinh phí ch?m nh?t sau 2 n?m k? t? th?i ?i?m tr? thành quan sát viên c?a Liên h?p th? vi?n.

Các ho?t ??ng c?a Liên h?p th? vi?n

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Nghiên c?u và ??nh h??ng ho?t ??ng phát tri?n ngu?n tin KH&CN trên c? n??c; thúc ??y phát tri?n và chia s? các ngu?n tin KH&CN gi?a các thành viên.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Ph?i h?p b? sung ngu?n tin KH&CN qu?c t?; h?p tác qu?c t?, tìm ki?m ngu?n tin mi?n phí, các ngu?n tin truy c?p m? cho các ??n v? thành viên.

- Nâng cao n?ng l?c c?a h? th?ng thông qua ho?t ??ng ?ào t?o, t?p hu?n, h?i ngh?, h?i th?o và các ho?t ??ng h?p tác phát tri?n khác; biên so?n tài li?u và h??ng d?n khai thác, s? d?ng các ngu?n tin c?a Liên h?p th? vi?n;

- S? k?t, t?ng h?t ho?t ??ng c?a Liên h?p th? vi?n hàng n?m.

Thông tin liên h?:

Th? vi?n KH&CN qu?c gia

??a ch?: 24-26 Lý Th??ng Ki?t, Hoàn Ki?m, Hà N?i

?i?n tho?i: 024 39349928

Email: lhtv@vista.gov.vn

Website: 

Các bài vi?t khác :