Gi?i thi?u

C?p nh?t vào : Th? ba - 14/01/2020 03:44 C? ch? Nh?  L?n

L?ch s? phát tri?n 

Th? vi?n khoa h?c và công ngh? qu?c gia tr?c thu?c C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia là th? vi?n có không gian c? kính t?a l?c t?i trung tâm c?a Th? ?ô Hà N?i và có ngu?n d? li?u KH&CN hi?n ??i l?n nh?t Vi?t Nam, ph?c v? cho m?i ??i t??ng ng??i dùng tin KH&CN trên c? n??c.

Th? vi?n khoa h?c và công ngh? ti?n thân là th? vi?n c?a H?c vi?n Vi?n ?ông Bác c? thành l?p tháng 1 n?m 1901. N?m 1958, khi U? ban Khoa h?c Nhà n??c ra ??i, Nhà n??c Vi?t Nam Dân ch? C?ng hòa ?ã quy?t ??nh l?y c? s? th? vi?n c?a H?c vi?n Vi?n ?ông Bác c? ? Hà N?i t? ch?c thành Th? vi?n Khoa h?c Trung ??ng vào ngày 6 tháng 2 n?m 1960. N?m 1968, Th? vi?n Khoa h?c Trung ??ng ???c tách thành hai th? vi?n là Th? vi?n Khoa h?c K? thu?t Trung ??ng tr?c thu?c U? ban Khoa h?c K? thu?t Nhà n??c và Th? vi?n Khoa h?c Xã h?i tr?c thu?c U? ban Khoa h?c Xã h?i.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínT? tháng 9 n?m 1990, Th? vi?n Khoa h?c K? thu?t Trung ??ng cùng v?i Vi?n Thông tin Khoa h?c K? thu?t Trung ??ng h?p nh?t thành Trung tâm Thông tin T? li?u khoa h?c và công ngh? qu?c gia (nay là C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia).

T? n?m 2011 ??n nay, Th? vi?n có tên chính th?c là Th? vi?n khoa h?c và công ngh? qu?c gia. Tên giao d?ch ti?ng Anh là National Library of Science and Technology. Tên vi?t t?t là NALIST. Th? vi?n là ??n v? s? nghi?p tr?c thu?c C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia, có ch?c n?ng giúp C?c tr??ng th?c hi?n công tác th? vi?n v? khoa h?c, công ngh? và ??i m?i sáng t?o, xu?t b?n t?p chí Thông tin và T? li?u.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínTh? vi?n khoa h?c và qu?c gia ?ã xây d?ng ???c ngu?n tin khoa h?c và công ngh? l?n nh?t Vi?t Nam, bao quát h?u h?t các ngành khoa h?c t? nhiên, khoa h?c k? thu?t và các l?nh v?c công ngh? quan tr?ng, ph?c v? phát tri?n ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c, phát tri?n công ngh?, giáo d?c ?ào t?o và ??i m?i sáng t?o c?a Vi?t Nam.

Do nh?ng ?óng góp to l?n trong công cu?c b?o v? và xây d?ng T? qu?c, Th? vi?n ?ã ???c Nhà n??c t?ng th??ng huân ch??ng cao quý: Huân ch??ng Lao ??ng h?ng Nh?t.

C? c?u t? ch?c

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Phòng Phát tri?n ngu?n tin

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Phòng ??c T?ng h?p

- Phòng Công tác b?n ??c

- Phòng Tra c?u tài li?u ?i?n t?

- T?p chí Thông tin và T? li?u

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín

Các bài vi?t khác :