D?ch v? th? vi?n

C?p nh?t vào : Th? ba - 14/01/2020 07:31 C? ch? Nh?  L?n

D?ch v? B?n ??c ??c bi?t c?a Th? vi?n Khoa h?c và công ngh? qu?c gia

D?ch v? b?n ??c ??c bi?t cho phép cá nhân các nhà nghiên c?u, cán b? qu?n lý, gi?ng viên, sinh viên truy c?p t? xa t?i các công b? khoa h?c trong n??c c?a các tác gi? Vi?t Nam, ??c thông tin v? k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? nghiên c?u các c?p ???c th?c hi?n b?ng ngân sách nhà n??c và ti?p c?n hàng tri?u k?t qu? nghiên c?u khoa h?c trên th? gi?i thông qua các c? s? d? li?u KH&CN qu?c t?.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín“B?n ??c ??c bi?t” s? ???c cung c?p b?c tranh toàn c?nh v? ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c và phát tri?n công ngh? t?i Vi?t Nam và trên th? gi?i, t?o c? s? tri th?c cho ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c, phát tri?n công ngh?, giáo d?c ?ào t?o và s?n xu?t kinh doanh.

Các ngu?n tin có th? ???c truy c?p:

- Truy c?p toàn v?n 270.000 bài báo khoa h?c c?a Vi?t Nam;

- ??c n?i dung chính c?a 36.000 nhi?m v? KH&CN s? d?ng ngân sách nhà n??c;

- ??c toàn v?n 40 tri?u tài li?u công b? qu?c t? t? các CSDL KH&CN n?i ti?ng th? gi?i ScienceDirect, Springer Nature, ACS, Scopus, IEEE, ISI-Web of Knowledge, ProQuest Central…

 

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínPhí làm th? truy c?p t? xa: 500.000 ?/n?m/tài kho?n.

D?ch v? ??c tài li?u t?i ch?:

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- H? th?ng phòng ??c “m?t c?a” luôn m? c?a 7/7 ngày t? 8h cho t?i 17h. B?n ??c ch? c?n t?i m?t ?i?m có th? ??c, m??n tài li?u, khai thác CSDL.

- L? phí m? th? hoàn toàn mi?n phí.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- ??i t??ng ???c m? th? ??c: ph?c v? cho m?i ??i t??ng ng??i dùng tin KH&CN trên c? n??c. (Sinh viên, cán b? gi?ng d?y và nghiên c?u, cán b? qu?n lý, lãnh ??o các c?p).

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín - Th? t?c m? th?: B?n ??c khi t?i m? th? mang theo: ?nh 2*3 ho?c 3*4 (1 ?nh); Ch?ng minh th? photo (1 b?n).

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínB?n ??c nh?n th? ngay sau khi n?p ?? gi?y t? và khai vào form thông tin ng??i làm th?.

Ph?c v? thông tin theo yêu c?u:

- T?ng quan tình hình nghiên c?u trong và ngoài n??c liên quan ??n l?nh v?c yêu c?u.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Xây d?ng th? vi?n ?i?n t? d??i d?ng t?p chí, sách.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Bao gói chuyên ?? “Xu h??ng nghiên c?u m?i nh?t.

- Bao gói chuyên ?? theo yêu c?u.

Cách th?c ??ng ký:

- G?i ??n có dán ?nh và ?óng  d?u giáp lai c?a c? quan công tác, ho?c tr??ng  h?c.

- M?u ??n ??ng ký b?n ??c l?y t?i website: http://db.vista.gov.vn

??a ch? ??ng ký s? d?ng d?ch v?:

Phòng Công tác b?n ??c, Th? vi?n KH&CN qu?c gia

??a ch?: 24-26 Lý Th??ng Ki?t, Hoàn Ki?m, Hà N?i.

Hotline: 024.39349928

Email: bandoc@vista.gov.vn

??a ch? truy c?p: 

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín            Fanpage: 

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín