Gi?i thi?u

Gi?i thi?u

Th? vi?n khoa h?c và c?ng ngh? qu?c gia tr?c thu?c C?c Th?ng tin khoa h?c và c?ng ngh? qu?c gia là th? vi?n có kh?ng gian c? kính t?a l?c t?i trung tam c?a Th? ?? Hà N?i và có ngu?n d? li?u KH&CN hi?n...

Ngu?n l?c th?ng tin

Ngu?n l?c th?ng tin

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínTh? vi?n KH&CN qu?c gia là th? vi?n ?a ngành, ?a l?nh v?c có truy?n th?ng phát tri?n lau ??i ? n??c ta.Th? vi?n có ngu?n tài li?u ?i?n t? trong n??c và qu?c t? phong phú, ?a d?ng nh?t c? n??c trong...

Liên h?p th? vi?n

Liên h?p th? vi?n

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínLiên h?p th? vi?n Vi?t Nam v? ngu?n tin KH&CN (Vietnam Library Consortium on e-Resources) ???c thành l?p n?m 2004, là t? ch?c ho?t ??ng d??i s? b?o tr? c?a B? Khoa h?c và C?ng ngh?, do C?c Th?ng tin...

D?ch v? th? vi?n

D?ch v? th? vi?n

D?ch v? b?n ??c ??c bi?t cho phép cá nhan các nhà nghiên c?u, cán b? qu?n ly, gi?ng viên, sinh viên truy c?p t? xa t?i các c?ng b? khoa h?c trong n??c c?a các tác gi? Vi?t Nam, ??c th?ng tin v? k?t...

Tra c?u ngu?n tin ?i?n t? t?i C?c Th?ng tin khoa h?c và c?ng ngh? qu?c gia

Tra c?u tài li?u in

Tra c?u tài li?u in

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínTh? vi?n KH&CN Qu?c gia

Th?ng tin liên h?

Th?ng tin liên h?

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínTh? vi?n KH&CN qu?c gia, C?c Th?ng tin KH&CN qu?c gia ??a ch?: 24-26 Ly Th??ng Ki?t, Hoàn Ki?m, Hà N?i.