Nghi?p v? th?ng kê

C?p nh?t vào : Th? ba - 14/01/2020 03:32 C? ch? Nh?  L?n

I. CH? ?? BÁO CÁO TH?NG KÊ  V? KHOA H?C VÀ CÔNG NGH?

  • H??ng d?n ch? ?? báo cáo th?ng kê KH&CN (pdf)
  • M?t s? nh?n xét báo cáo th?ng kê (pdf)
  • H?i ?áp ch? ?? báo cáo th?ng kê (word)
  • Ph?n m?m báo cáo th?ng kê v? khoa h?c và công ngh?,
  • H??ng d?n s? d?ng ph?n m?m.
  • H??ng d?n cài ??t ph?n m?m (slide)

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín