H? th?ng ch? tiêu th?ng kê KH&CN

C?p nh?t vào : Th? ba - 14/01/2020 05:27 C? ch? Nh?  L?n

1. Danh m?c các ch? tiêu th?ng kê KH&CN trong H? th?ng ch? tiêu th?ng kê Qu?c gia ban hành kèm theo Lu?t Th?ng kê s? 89/2015/QH13
 

14. Khoa h?c và công ngh?

139

1401

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínS? t? ch?c khoa h?c và công ngh?

 

140

1402

S? ng??i trong các t? ch?c khoa h?c và công ngh?

 

141

1403

S? ng??i ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c và phát tri?n công ngh?

 

142

1404

S? sáng ch? ???c c?p v?n b?ng b?o h?

 

143

1405

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínCh? s? ??i m?i công ngh?, thi?t b?

 

144

1406

T? l? chi ??i m?i công ngh? so v?i t?ng v?n c? ??nh c?a doanh nghi?p

 

145

1407

Chi cho nghiên c?u khoa h?c và phát tri?n công ngh?

 


2. H? th?ng ch? tiêu th?ng kê ngành khoa h?c và công ngh? và phân công thu th?p, t?ng h?p các ch? tiêu th?ng kê qu?c gia v? khoa h?c và công ngh? ban hành kèm theo Thông t? s? 03/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh?

 DANH M?C CH? TIÊU TH?NG KÊ NGÀNH KHOA H?C VÀ CÔNG NGH?

TT

Mã s?

Nhóm, tên ch? tiêu

01. C? S? H? T?NG CHO KHOA H?C VÀ CÔNG NGH?

1         

0101

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínGiá tr? tài s?n c? ??nh c?a các t? ch?c khoa h?c và công ngh?

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín2         

0102

Di?n tích ??t và tr? s? làm vi?c c?a các t? ch?c khoa h?c và công ngh?

3         

0103

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínS? khu công ngh? cao, khu công ngh? thông tin t?p trung, khu nông nghi?p ?ng d?ng công ngh? cao

02. NHÂN L?C KHOA H?C VÀ CÔNG NGH?

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín4         

0201

S? ng??i làm vi?c trong ngành khoa h?c và công ngh?

5         

0202

S? cán b? nghiên c?u

03TÀI CHÍNH CHO KHOA H?C VÀ CÔNG NGH?

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín6         

0301

T?ng chi qu?c gia cho ho?t ??ng khoa h?c và công ngh?

7         

0302

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínChi cho ho?t ??ng khoa h?c và công ngh?

04NGHIÊN C?U KHOA H?C VÀ PHÁT TRI?N CÔNG NGH?

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín8         

0401

S? nhi?m v? khoa h?c và công ngh? ???c phê duy?t m?i

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín9         

0402

S? nhi?m v? khoa h?c và công ngh? ???c nghi?m thu

10     

0403

S? nhi?m v? khoa h?c và công ngh? ?ã ??a vào ?ng d?ng

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín11     

0404

S? nhi?m v? khoa h?c và công ngh? ??ng ký k?t qu? th?c hi?n

12     

0405

S? ng??i ???c ?ào t?o thông qua nhi?m v? nghiên c?u khoa h?c và phát tri?n công ngh?

 

05. H?P TÁC QU?C T? V? KHOA H?C VÀ CÔNG NGH?

13     

0501

S? nhi?m v? h?p tác qu?c t? v? khoa h?c và công ngh?

14     

0502

S? ?i?u ??c, th?a thu?n qu?c t? v? khoa h?c và công ngh? ???c ký k?t

15     

0503

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínS? ?oàn ra v? khoa h?c và công ngh?

16     

0504

S? ?oàn vào v? khoa h?c và công ngh?

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín17     

0505

S? ng??i Vi?t Nam ??nh c? ? n??c ngoài và chuyên gia n??c ngoài ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c và phát tri?n công ngh? t?i Vi?t Nam

06. ??I M?I SÁNG T?O, CHUY?N GIAO CÔNG NGH?

18     

0601

T? l? doanh nghi?p th?c hi?n ??i m?i sáng t?o

19     

0602

Chi cho ??i m?i sáng t?o trong doanh nghi?p

20     

0603

S? doanh nghi?p khoa h?c và công ngh?

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín21     

0604

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínS? doanh nghi?p có Qu? phát tri?n khoa h?c và công ngh?

22     

0605

S? doanh nghi?p có b? ph?n nghiên c?u khoa h?c và phát tri?n công ngh?

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín23     

0606

S? h?p ??ng chuy?n giao công ngh? ?ã ???c ??ng ký và c?p phép

24     

0607

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínS? h?p ??ng chuy?n giao công ngh? ???c th?c hi?n

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín25     

0608

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínT?ng giá tr? h?p ??ng chuy?n giao công ngh?

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín26     

0609

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínS? t? ch?c trung gian c?a th? tr??ng khoa h?c và công ngh?

27     

0610

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínT? tr?ng giá tr? s?n ph?m công ngh? cao và ?ng d?ng công ngh? cao trong t?ng giá tr? s?n xu?t công nghi?p

28     

0611

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínGiá tr? giao d?ch c?a th? tr??ng khoa h?c và công ngh?

29     

0612

S? d? án ??u t? ???c th?m ??nh công ngh?

07S? H?U TRÍ TU?

30     

0701

S? ??n ??ng ký xác l?p quy?n s? h?u công nghi?p t?i Vi?t Nam

31     

0702

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínS? v?n b?ng b?o h? ??i t??ng s? h?u công nghi?p t?i Vi?t Nam

32     

0703

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínS? ??n ??ng ký qu?c t? ??i t??ng s? h?u công nghi?p c?a t? ch?c, cá nhân trong n??c

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín33     

0704

S? ch? th? trong n??c ???c c?p v?n b?ng b?o h? s? h?u công nghi?p t?i Vi?t Nam

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín34     

0705

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínS? h?p ??ng chuy?n giao quy?n s? h?u công nghi?p ?ã ??ng ký

 

08. CÔNG B? KHOA H?C VÀ CÔNG NGH?

35     

0801

S? bài báo c?a Vi?t Nam công b? trên t?p chí khoa h?c và công ngh?

36     

0802

S? l??t trích d?n c?a các bài báo khoa h?c và công ngh? c?a Vi?t Nam

09. TIÊU CHU?N, ?O L??NG VÀ CH?T L??NG

37     

0901

S? tiêu chu?n qu?c gia (TCVN) ???c công b?

38     

0902

S? quy chu?n k? thu?t qu?c gia (QCVN) ???c ban hành

39     

0903

S? quy chu?n k? thu?t ??a ph??ng

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín40     

0904

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínS? m?u ph??ng ti?n ?o ???c phê duy?t

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín41     

0905

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínS? t? ch?c ki?m ??nh, hi?u chu?n, th? nghi?m ph??ng ti?n ?o, chu?n ?o l??ng

42     

0906

S? ph??ng ti?n ?o, chu?n ?o l??ng ???c ki?m ??nh, hi?u chu?n, th? nghi?m

43     

0907

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínS? gi?y ch?ng nh?n v? h? th?ng qu?n lý c?p cho t? ch?c, doanh nghi?p

44     

0908

S? doanh nghi?p, t? ch?c ??ng ký s? d?ng mã v?ch

45     

0909

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínS? phòng th? nghi?m, hi?u chu?n ???c công nh?n

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín46     

0910

S? doanh nghi?p, t? ch?c ??t gi?i th??ng ch?t l??ng qu?c gia

47     

0911

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínS? t? ch?c ?ánh giá s? phù h?p ??ng ký l?nh v?c ho?t ??ng

10. N?NG L??NG NGUYÊN T?, AN TOÀN  B?C X? VÀ H?T NHÂN

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín48     

1001

S? ng??i ho?t ??ng trong l?nh v?c n?ng l??ng nguyên t?

49     

1002

S? c? s?, cá nhân ti?n hành công vi?c b?c x?

50     

1003

S? nhân viên b?c x?

51     

1004

S? thi?t b? b?c x?

52     

1005

S? ngu?n phóng x?

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín53     

1006

S? gi?y phép ti?n hành công vi?c b?c x? ???c c?p

 

PHÂN CÔNG THU TH?P, T?NG H?P CÁC CH? TIÊU TH?NG KÊ  QU?C GIA V? KHOA H?C VÀ CÔNG NGH?

STT

Mã s?

Nhóm, tên ch? tiêu

Phân t? ch? y?u

K? công b?

??n v? ch?u trách nhi?m thu th?p, t?ng h?p

??n v? ch? trì

??n v? ph?i h?p

1

1401

S? t? ch?c khoa h?c và công ngh?

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Lo?i hình kinh t?.

- Lo?i hình t? ch?c.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- L?nh v?c KH&CN.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- T?nh/thành ph? tr?c thu?c trung ??ng.

- Th?m quy?n thành l?p.

- ??ng ký ho?t ??ng.

N?m

C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínV? T? ch?c cán b?; V?n phòng ??ng ký ho?t ??ng KH&CN; S? KH&CN các t?nh/TP tr?c thu?c Trung ??ng

2

1402

S? ng??i trong các t? ch?c khoa h?c và công ngh?

- Gi?i tính.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Dân t?c.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Lo?i hình t? ch?c.

- L?nh v?c ho?t ??ng.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- L?nh v?c ?ào t?o.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Trình ?? chuyên môn.

- Ch?c danh (giáo s?/phó giáo s?).

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Qu?c t?ch.

- ?? tu?i.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- B?, ngành.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- T?nh/thành ph? tr?c thu?c trung ??ng.

N?m

C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia

V? T? ch?c cán b?; S? KH&CN các t?nh/thành ph? tr?c thu?c trung ??ng

3

1403

S? ng??i ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c và phát tri?n công ngh?

- V? trí ho?t ??ng.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Trình ?? chuyên môn.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Gi?i tính.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Khu v?c ho?t ??ng.

- L?nh v?c KH&CN.

- Dân t?c

02 n?m

C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia

 

4

1404

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínS? sáng ch? ???c c?p v?n b?ng b?o h?

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- L?nh v?c k? thu?t.

- Khu v?c ho?t ??ng.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Qu?c t?ch ch? v?n b?ng.

- Lo?i v?n b?ng.

N?m

C?c S? h?u trí tu?

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínC?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia

5

1405

Ch? s? ??i m?i công ngh?, thi?t b?

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Ngành kinh t?.

- Lo?i hình kinh t?.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- T?nh/thành ph? tr?c thu?c trung ??ng.

N?m

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínC?c ?ng d?ng và phát tri?n công ngh?

C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia

6

1407

Chi cho nghiên c?u khoa h?c và phát tri?n công ngh?

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Ngu?n c?p kinh phí.

- Lo?i hình nghiên c?u.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Khu v?c ho?t ??ng.

- T?nh/thành ph? tr?c thu?c trung ??ng.

02 n?m

C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia

 

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín