?i?u tra th?ng kê KH&CN

C?p nh?t vào : Th? ba - 14/01/2020 08:04 C? ch? Nh?  L?n

?I?U TRA NGHIÊN C?U KHOA H?C VÀ PHÁT TRI?N CÔNG NGH? N?M 2020

1. ?i?u tra nghiên c?u khoa h?c và phát tri?n công ngh? n?m 2020 ???c th?c hi?n theo Quy?t ??nh s? 1154/Q?-BKHCN ngày 04 tháng 5 n?m 2020 c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh?.

2. Ph??ng án ?i?u tra h?i nh?p qu?c t? v? KH&CN n?m 2020 (Ban hành kèm theo Quy?t ?ình s? 1155/Q?-BKHCN): Ph??ng án ?i?u tra.

3. M?u phi?u ?i?u tra nghiên c?u khoa h?c và phát tri?n công ngh? n?m 2020: M?u phi?u ?i?u tra NC&PT.

4. Tài li?u h??ng d?n ?i?n Phi?u ?i?u tra: h??ng d?n.

5. Tài li?u ?i?u tra NC&PT n?m 2020 b?n ??y ??.

6. Slide t?p hu?n.


?I?U TRA H?I NH?P QU?C T? V? KHOA H?C VÀ CÔNG NGH? N?M 2020

1. ?i?u tra h?i nh?p qu?c t? v? KH&CN n?m 2020 ???c th?c hi?n theo Quy?t ??nh s? 1155/Q?-BKHCN ngày 04 tháng 5 n?m 2020 c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh?.

2. Ph??ng án ?i?u tra h?i nh?p qu?c t? v? KH&CN n?m 2020 (Ban hành kèm theo Quy?t ?ình s? 1155/Q?-BKHCN): Ph??ng án ?i?u tra.

3. M?u phi?u ?i?u tra h?i nh?p qu?c t? v? KH&CN n?m 2020: M?u phi?u ?i?u tra HNQT.

4. Tài li?u h??ng d?n ?i?n Phi?u ?i?u tra: h??ng d?n.

5. Tài li?u ?i?u tra HNQT n?m 2020 b?n ??y ??.

6. Slide t?p hu?n.


 

?I?U TRA TI?M L?C C?A CÁC T? CH?C KH&CN N?M 2019
?i?u tra Ti?m l?c KH&CN c?a các t? ch?c KH&CN n?m 2019 ???c th?c hi?n theo Quy?t ??nh s? 1335/Q?-BKHCN ngày 24 tháng 5 n?m 2019 c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh?.
Tài li?u h??ng d?n ?i?u tra Ti?m l?c KH&CN c?a các t? ch?c KH&CN n?m 2019

Tài li?u bài gi?ng ?i?u tra ti?m l?c KH&CN n?m 2019

 

?I?U TRA ??I M?I SÁNG T?O TRONG DOANH NGHI?P N?M 2019

1. ?i?u tra ??i m?i sáng t?o trong doanh nghi?p n?m 2019 ???c th?c hi?n theo Quy?t ??nh s? 647/Q?-BKHCN ngày 25 tháng 3 n?m 2019 c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh?.
2. Ph??ng án ?i?u tra ??i m?i sáng t?o trong doanh nghi?p n?m 2019: pdf.

3. M?u phi?u ?i?u tra ??i m?i sáng t?o trong doanh nghi?p n?m 2019: pdfword.

4. Tài li?u h??ng d?n ?i?n Phi?u ?i?u tra


?I?U TRA NGHIÊN C?U KHOA H?C VÀ PHÁT TRI?N CÔNG NGH? N?M 2018

1. ?i?u tra nghiên c?u khoa h?c và phát tri?n công ngh? n?m 2018 ???c th?c hi?n theo Quy?t ??nh s? 1792/Q?-BKHCN ngày 27 tháng 6 n?m 2018 c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh?.

2. Các m?u phi?u ?i?u tra nghiên c?u khoa h?c và phát tri?n công ngh? n?m 2018:

a) Phi?u 01/NCPT-VNC/2018 (pdfword): Phi?u thu th?p thông tin NC&PT dành cho Vi?n nghiên c?u (áp d?ng cho Vi?n/Trung tâm NC&PT c?a Nhà n??c, ngoài nhà n??c và có v?n ??u t? n??c ngoài)

b) Phi?u s? 02/NCPT-?H/2018 (pdf; word): Phi?u thu th?p thông tin NC&PT dành cho C? s? giáo d?c ??i h?c (áp d?ng cho ??i h?c, tr??ng ??i h?c, cao ??ng, h?c vi?n);

c) Phi?u s? 03/NCPT-DV/2018 (pdfwordTrang đánh lô đề trực tuyến uy tín): Phi?u thu th?p thông tin NC&PT dành cho các t? ch?c d?ch v? KH&CN (Thông tin, th? vi?n; b?o tàng KH&CN; d?ch thu?t, biên t?p, xu?t b?n cho KH&CN; ?i?u tra c? b?n ??nh k?, th??ng xuyên; th?ng kê, ?i?u tra xã h?i; tiêu chu?n ?o l??ng ch?t l??ng; t? v?n v? KH&CN; s? h?u trí tu?; chuy?n giao công ngh?;…);

d) Phi?u s? 04/NCPT-HCSN/2018 (pdfword): Phi?u thu th?p thông tin NC&PT dành cho các c? quan hành chính có ho?t ??ng NC&PT (các T?ng c?c, C?c, S? KH&CN…), các ??n v? s? nghi?p khác (công l?p và ngoài công l?p) có ho?t ??ng NC&PT (các b?nh vi?n, các ??n v? s? nghi?p c?a b? ngành, ??a ph??ng).

  1. Tài li?u h??ng d?n ?i?n Phi?u ?i?u tra.
  2. T?nh/TPB?/ngành.

?I?U TRA NH?N TH?C CÔNG CHÚNG V? KHOA H?C VÀ CÔNG NGH? N?M 2018

1. ?i?u tra Nh?n th?c công chúng v? khoa h?c và công ngh? n?m 2018 ???c th?c hi?n theo Quy?t ??nh s? 1750/Q?-BKHCN ngày 22 tháng 6 n?m 2018 c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh?.

2. M?u Phi?u ?i?u tra nh?n th?c công chúng v? KH&CN n?m 2018.

3. Tài li?u h??ng d?n ?i?n Phi?u ?i?u tra.

4. H??ng d?n l?p Danh sách ??i t??ng ?i?u tra 2018.?I?U TRA NGHIÊN C?U KHOA H?C VÀ PHÁT TRI?N CÔNG NGH? N?M 2016

             ?i?u tra nghiên c?u khoa h?c và phát tri?n công ngh? n?m 2016 ???c th?c hi?n theo Quy?t ??nh s? 1277/Q?-BKHCN ngày 24 tháng 5 n?m 2016 c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh?.
              a)  Phi?u 01/NCPT-VNC/2016: Phi?u thu th?p thông tin NC&PT dành cho Vi?n nghiên c?u (áp d?ng cho Vi?n/Trung tâm NC&PT c?a Nhà n??c, ngoài nhà n??c và có v?n ??u t? n??c ngoài);
           
  b) Phi?u s? 02/NCPT-?H/2016: Phi?u thu th?p thông tin NC&PT dành cho C? s? giáo d?c ??i h?c (áp d?ng cho ??i h?c, tr??ng ??i h?c, cao ??ng, h?c vi?n);
             c) Phi?u s? 03/NCPT-DV/2016: Phi?u thu th?p thông tin NC&PT dành cho các t? ch?c d?ch v? KH&CN (Thông tin, th? vi?n; b?o tàng KH&CN; d?ch thu?t, biên t?p, xu?t b?n cho KH&CN; ?i?u tra c? b?n ??nh k?, th??ng xuyên; th?ng kê, ?i?u tra xã h?i; tiêu chu?n ?o l??ng ch?t l??ng; t? v?n v? KH&CN; s? h?u trí tu?; chuy?n giao công ngh?;…);
             d) Phi?u s? 04/NCPT-HCSN/2016: Phi?u thu th?p thông tin NC&PT dành cho các c? quan hành chính có ho?t ??ng NC&PT (các T?ng c?c, C?c, S? KH&CN…), các ??n v? s? nghi?p khác (công l?p và ngoài công l?p) có ho?t ??ng NC&PT (các b?nh vi?n, các ??n v? s? nghi?p c?a b? ngành, ??a ph??ng);

 


?I?U TRA H?I NH?P QU?C T? V? KHOA H?C VÀ CÔNG NGH? N?M 2016

             ?i?u tra h?i nh?p qu?c t? v? KH&CN n?m 2016 ???c th?c hi?n theo Quy?t ??nh s? 1276/Q?-BKHCN ngày 24 tháng 5 n?m 2016 c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh?.?I?U TRA TI?M L?C KH&CN C?A CÁC T? CH?C KH&CN N?M 2014

?i?u tra Ti?m l?c KH&CN c?a các t? ch?c KH&CN n?m 2014 ???c th?c hi?n theo Quy?t ??nh s? 2137/Q?-BKHCN ngày 15 tháng 8 n?m 2014 c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh?

?I?U TRA NGHIÊN C?U VÀ PHÁT TRI?N N?M 2014

?i?u tra Nghiên c?u và Phát tri?n n?m 2014 ???c th?c hi?n theo Quy?t ??nh s? 2136/Q?-BKHCN ngày 15 tháng 8 n?m 2014 c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh?

?I?U TRA H?I NH?P QU?C T? V? KHOA H?C VÀ CÔNG NGH? N?M 2013

             ?i?u tra H?i nh?p qu?c t? v? KH&CN n?m 2013 ???c th?c hi?n theo Quy?t ??nh s? 2452/Q?-BKHCN ngày 09 tháng 8 n?m 2013 c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh?
 

 

 ?I?U TRA NH?N TH?C CÔNG CHÚNG V? KHOA H?C VÀ CÔNG NGH? N?M 2013


Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín             ?i?u tra Nh?n th?c công chúng v? KH&CN n?m 2013 ???c th?c hi?n theo Quy?t ??nh s? 2453/Q?-BKHCN ngày 09 tháng 8 n?m 2013 c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh?


?I?U TRA TH? NGHI?M TI?M L?C KHOA H?C VÀ CÔNG NGH? 


 
?I?U TRA NGHIÊN C?U VÀ PHÁT TRI?N N?M 2012

?i?u tra Nghiên c?u và Phát tri?n n?m 2012 ???c th?c hi?n theo Quy?t ??nh s? 1154/Q?-BKHCN ngày 06 tháng 5 n?m 2012 c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh?