Ch? ?? báo cáo th?ng kê KH&CN

C?p nh?t vào : Th? ba - 14/01/2020 16:56 C? ch? Nh?  L?n

CH? ?? BÁO CÁO TH?NG KÊ NGÀNH KHOA H?C VÀ CÔNG NGH?


Ch? ?? báo cáo th?ng kê ngành KH&CN ???c ban hành kèm theo Thông t? s? 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh? (thay th? Thông t? s? 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh? quy ??nh Ch? ?? báo cáo th?ng kê c? s? v? khoa h?c và công ngh? và Thông t? s? 26/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh? quy ??nh Ch? ?? báo cáo th?ng kê t?ng h?p v? KH&CN áp d?ng ??i v?i S? KH&CN).

Toàn v?n Thông t? và ph? l?c (bi?u m?u và h??ng d?n ?i?n bi?u m?u):

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín