B?ng phan lo?i th?ng kê KH&CN

C?p nh?t vào : Th? ba - 14/01/2020 05:41 C? ch? Nh?  L?n

Quy?t ?inh s? 12/2008/Q?-BKHCN ngày 04/09/2008 c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh? v? vi?c ban hành m?t s? b?ng phân lo?i th?ng kê khoa h?c và công ngh?

 

B? TR??NG

B? KHOA H?C VÀ CÔNG NGH?

C?n c? Ngh? ??nh s? 28/2008/N?-CP ngày 14 tháng 03 n?m 2008 c?a Chính ph? quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và c? c?u t? ch?c c?a B? Khoa h?c và Công ngh?;

C?n c? Ngh? ??nh s? 40/2004/N?-CP ngày 13 tháng 02 n?m 2004 c?a Chính ph? qui ??nh chi ti?t và h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a Lu?t Th?ng kê;

C?n c? Ngh? ??nh s? 30/2006/N?-CP ngày 29 tháng 03 n?m 2006 c?a Chính ph? v? th?ng kê khoa h?c và công ngh?;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínC?n c? Quy?t ??nh s? 619/Q?-BKHCN ngày 8 tháng 4 n?m 2008 c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh? v? vi?c duy trì t? ch?c và ho?t ??ng c?a Trung tâm Thông tin Khoa h?c và Công ngh? Qu?c gia;

Xét ?? ngh? c?a ông Giám ??c Trung tâm Thông tin Khoa h?c và Công ngh? Qu?c gia,

 

QUY?T ??NH:

?i?u 1. Ban hành kèm theo Quy?t ??nh này các b?ng phân lo?i th?ng kê khoa h?c và công ngh? sau:

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- B?ng phân lo?i l?nh v?c nghiên c?u khoa h?c và công ngh?;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- B?ng phân lo?i m?c tiêu kinh t?-xã h?i c?a ho?t ??ng khoa h?c và công ngh?;

- B?ng phân lo?i d?ng ho?t ??ng khoa h?c và công ngh?.

?i?u 2.Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín Quy?t ??nh này có hi?u l?c thi hành sau 15 ngày k? t? ngày ??ng Công báo.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínCác ông Giám ??c Trung tâm Thông tin Khoa h?c và Công ngh? Qu?c gia, Chánh V?n phòng, Th? tr??ng các ??n v? thu?c B? và các c? quan, t? ch?c, cá nhân có liên quan ch?u trách nhi?m thi hành Quy?t ??nh này./.

 

N?i nh?n:

- Nh? ?i?u 2;

- V?n phòng Chính ph?;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Các B?, c? quan ngang B?, c? quan thu?c Chính ph?;

- Vi?n ki?m sát nhân dân t?i cao;

- Toà án nhân dân t?i cao;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- UBND các t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- T?ng c?c Th?ng kê;

- C?c Ki?m tra v?n b?n QPPL (B? T? pháp);

- Công báo; Website c?a Chính ph?;

- L?u VT, TTKHCN.

 

KT. B? TR??NG

TH? TR??NG

(?ã ký)

Nguy?n V?n L?ng

 

 

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín

Các bài vi?t khác :