Cu?c thi AI Hackathon online “RESET 1010”

Cu?c thi AI Hackathon online “RESET 1010”

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínNgày 6/11/2020 t?i Hà N?i ?? di?n ra L? khai m?c cu?c thi AI Hackathon online “RESET 1010” ?? tìm ra các sáng ki?n c?ng ngh? AI trên 9 nhóm l?nh v?c...

Trung tam ??m t?o chuyên v? AI

Trung tam ??m t?o chuyên v? AI

Ngày 3/10/2020, Ban qu?n ly Khu C?ng ngh? cao TPHCM (SHTP) chính th?c ???c ra m?t AI Innovation Hub. Theo ?ng Nguy?n Anh Thi, Tr??ng ban qu?n ly Khu...

MAP: Gi?i pháp t?ng th?i gian b?o qu?n n?ng s?n

MAP: Gi?i pháp t?ng th?i gian b?o qu?n n?ng s?n

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínS?n ph?m bao bì c?a C?ng ty TNHH C?ng ngh? và D?ch v? th??ng m?i L?c Trung, ngoài tính n?ng t? h?y còn có tính ch?t bao gói khí quy?n bi?n ??i (MAP)....