TECHFEST Vi?t Nam 2020

TECHFEST Vi?t Nam 2020

Ngày h?i kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o qu?c gia TECHFEST Vi?t Nam 2020 s? di?n ra t? ngày 27-29/11/2020 t?i Hà N?i v?i hình th?c tr?c ti?p k?t h?p tr?c...

Ch??ng trình Tìm ki?m Y t??ng sáng t?o

Ch??ng trình Tìm ki?m Y t??ng sáng t?o

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínHà N?i, ngày 14/7/2020, T? ch?c V?n hóa, Khoa h?c và Giáo d?c Liên H?p Qu?c (UNESCO) cùng v?i ?y ban Qu?c gia Ch??ng trình Con ng??i và Sinh quy?n...

Phát tri?n h? sinh thái ??i m?i sáng t?o

Phát tri?n h? sinh thái ??i m?i sáng t?o

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínLà trung tam kinh t? - khoa h?c c?a c? n??c, TP H? Chí Minh lu?n ?i ??u trong phong trào ??i m?i sáng t?o và kh?i nghi?p. B??c ??u, thành ph? ?? d?n...

1 2 3 4 5 6  Trang sau