?ánh giá tài nguyên ??t n?ng nghi?p, ?? xu?t m? hình s?a d?ng ??t v?i c? c?u cay tr?ng có hi?u qu? kinh t? và b?n v?ng v? m?i tr??ng vùng l?u v?c s?ng ?à thu?c ba t?nh Lai Chau, ?i?n Biên, S?n La

C?p nh?t vào: Th? n?m - 12/11/2020 02:19 C? ch? Nh?  L?n

In bài vi?t