Th?ng tin v? ?ng d?ng k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? KH&CN

C?p nh?t vào : Th? hai - 13/01/2020 23:19 C? ch? Nh?  L?n

THU TH?P THÔNG TIN V? ?NG D?NG K?T QU?

TH?C HI?N NHI?M V? KHOA H?C VÀ CÔNG NGH?

 

1. Nh?ng lo?i hình nhi?m v? khoa h?c và công ngh? sau ?ây ph?i th?c hi?n cung c?p thông tin v? ?ng d?ng k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh?:

a.     ?? tài khoa h?c và công ngh? (quy ??nh t?i Kho?n 4 ?i?u 3 Ngh? ??nh 08/2014/N?-CP)

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínb.     ?? án khoa h?c (quy ??nh t?i Kho?n 5 ?i?u 3 Ngh? ??nh 08/2014/N?-CP)

c.      D? án s?n xu?t th? nghi?m (quy ??nh t?i Kho?n 6 ?i?u 3 Ngh? ??nh 08/2014/N?-CP)

d.     D? án khoa h?c và công ngh? (quy ??nh t?i Kho?n 7 ?i?u 3 Ngh? ??nh 08/2014/N?-CP)

2.     Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínTính t? ngày nhi?m v? khoa h?c và công ngh? s? d?ng ngân sách nhà n??c ???c nghi?m thu chính th?c, ??nh k? 12 tháng m?t l?n và trong giai ?o?n 5 n?m liên ti?p, t? ch?c ch? trì nhi?m v? ho?c t? ch?c ???c giao quy?n s? h?u, quy?n s? d?ng k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? có trách nhi?m báo cáo v? ?ng d?ng k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? theo quy ??nh t?i Kho?n 1 ?i?u 20 Thông t? 14/2014/TT-BKHCN và g?i v? t? ch?c th?c hi?n ch?c n?ng ??u m?i thông tin khoa h?c và công ngh? theo quy ??nh t?i Kho?n 3 ?i?u 19 Thông t? 14/2014/TT-BKHCN ?? t?ng h?p và báo cáo cho các c? quan qu?n lý nhà n??c v? khoa h?c và công ngh?.

3.     Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínQuy ??nh v? vi?c g?i Phi?u thông tin v? ?ng d?ng k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? s? d?ng ngân sách nhà n??c nh? sau:

a.     Phi?u thông tin v? ?ng d?ng k?t qu? th?c hi?n các nhi?m v? khoa h?c và công ngh? ??c bi?t, nhi?m v? c?p qu?c gia, ???c g?i v? C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia thu?c B? Khoa h?c và Công ngh?;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínb.     Phi?u thông tin v? ?ng d?ng k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? c?p b? và c?p c? s? thu?c ph?m vi qu?n lý c?a b?, c? quan ngang b?, c? quan thu?c Chính ph? ???c g?i v? t? ch?c th?c hi?n ch?c n?ng ??u m?i thông tin khoa h?c và công ngh? c?p b?;

c.      Phi?u thông tin v? ?ng d?ng k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? c?p t?nh và c?p c? s? thu?c ph?m vi qu?n lý c?a các t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng ???c g?i v? t? ch?c th?c hi?n ch?c n?ng ??u m?i thông tin khoa h?c và công ngh? c?p t?nh;

d.     Phi?u thông tin v? ?ng d?ng k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? do các qu? c?a Nhà n??c trong l?nh v?c khoa h?c và công ngh? các c?p tài tr? ???c g?i v? t? ch?c th?c hi?n ch?c n?ng ??u m?i thông tin khoa h?c và công ngh? cùng c?p.

4.     Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínTh? tr??ng t? ch?c ch? trì nhi?m v? ho?c t? ch?c ???c giao quy?n s? h?u, quy?n s? d?ng k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? ch?u trách nhi?m v? tính chính xác các n?i dung c?a báo cáo v? ?ng d?ng k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh?.

5.     N?i dung thông tin v? ?ng d?ng k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh?

a.     Thông tin v? ?ng d?ng k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? bao g?m:

-         Tên nhi?m v?;

-         Lo?i hình nhi?m v?;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín-         Thông tin v? cá nhân,t? ch?c ch? trì nhi?m v?;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín-         L?nh v?c nghiên c?u, m?c tiêu kinh t? - xã h?i;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín-         L?nh v?c ?ng d?ng;

-         ??a ch? ?ng d?ng;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín-         Quy mô ?ng d?ng;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín-         Hi?u qu? ?ng d?ng;

-         Hi?u qu? v? kinh t?;

-         Tác ??ng ??i v?i kinh t?, xã h?i và môi tr??ng;

-         Ph??ng th?c chuy?n giao k?t qu?, m?c ?? th??ng m?i hóa;

-         Tài li?u s? h?u trí tu?.

b.     Tùy theo lo?i hình nhi?m v? quy ??nh t?i Kho?n 1 ?i?u 19 Thông t? 14/2014/TT-BKHCN, n?i dung thông tin v? ?ng d?ng k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? ???c trình bày theo M?u 12 t?i Ph? l?c ban hành kèm theo Thông t? 14/2014/TT-BKHCN. T?i M?u 12 t?i ?ây

6.     Hình th?c và cách th?c cung c?p thông tin v? ?ng d?ng k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh?

a.     Phi?u thông tin v? ?ng d?ng k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? g?m b?n gi?y và b?n ?i?n t?. Phi?u thông tin b?n gi?y ph?i có xác nh?n c?a t? ch?c ch? trì nhi?m v? khoa h?c và công ngh? ho?c t? ch?c ???c giao quy?n s? h?u, quy?n s? d?ng k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh?. Phi?u thông tin b?n ?i?n t? ph?i l?u theo ??nh d?ng Rich text (.rtf) ho?c ??nh d?ng Word c?a Microsoft (.doc ho?c .docx) và ph?i s? d?ng font ch? ti?ng Vi?t Unicode (Time New Roman) theo tiêu chu?n Vi?t Nam (TCVN 6909:2001). Phi?u thông tin b?n ?i?n t? không ???c ??t m?t kh?u.

b.     Phi?u thông tin v? ?ng d?ng k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? ???c g?i tr?c ti?p ho?c qua ???ng b?u chính và ph??ng th?c ?i?n t? v? các t? ch?c th?c hi?n ch?c n?ng ??u m?i thông tin khoa h?c và công ngh? quy ??nh t?i Kho?n 3 ?i?u 19 Thông t? 14/2014/TT-BKHCN

c.      Phi?u thông tin v? ?ng d?ng k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? thu?c danh m?c bí m?t nhà n??c ???c giao n?p tr?c ti?p theo quy ??nh t?i Kho?n 2 ?i?u 5 Thông t? 14/2014/TT-BKHCN

7.     Báo cáo t?ng h?p ?ng d?ng k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh?

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tína.     T? ch?c th?c hi?n ch?c n?ng ??u m?i thông tin khoa h?c và công ngh? quy ??nh t?i Kho?n 3 ?i?u 19 Thông t? 14/2014/TT-BKHCN, trên c? s? phi?u thông tin v? ?ng d?ng k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? nh?n ???c trong n?m, có trách nhi?m xây d?ng báo cáo t?ng h?p k?t qu? ?ng d?ng các nhi?m v? khoa h?c và công ngh? c?a b?, ngành và ??a ph??ng v? C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia. Báo cáo t?ng h?p ?ng d?ng k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? c?a các b?, ngành và ??a ph??ng ???c g?i tr?c ti?p ho?c qua ???ng b?u chính và ph??ng th?c ?i?n t? v? C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia.

b.     Trên c? s? các báo cáo t?ng h?p v? ?ng d?ng k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? s? d?ng ngân sách nhà n??c c?a b?, ngành và ??a ph??ng, C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia có trách nhi?m x? lý, t?ng h?p và báo cáo B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh? v? ?ng d?ng k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? s? d?ng ngân sách nhà n??c trong ph?m vi c? n??c.

8.     C?n c? pháp lý:

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín-         Lu?t Khoa h?c và Công ngh? ngày 18 tháng 6 n?m 2013;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín-         Ngh? ??nh 08/2014/N?-CP ngày 27 tháng 1 n?m 2014 v? vi?c h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a Lu?t Khoa h?c và Công ngh?;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín-         Thông t? 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 n?m 2014 c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh? v? vi?c thu th?p, ??ng ký, l?u gi? và công b? thông tin v? nhi?m v? khoa h?c và công ngh?;

-         Ph? l?c Thông t? 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 n?m 2014 c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh?.

 T?i m?u phi?u t?i ?ây

??a ch?:  B? ph?n M?t c?a - Phòng Qu?n lý Thông tin, Th?ng kê khoa ho?c va? công nghê?, C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia. Phòng 308 (t?ng 3), 24 Lý Th??ng Ki?t, Hoàn Ki?m, Hà N?i
?i?n tho?i: 024.39349116; Fax: 024.39349127. 
Email: quanly@vista.gov.vn