Giao n?p k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? KH&CN c?p T?nh, c?p C? s?

C?p nh?t vào : Th? ba - 14/01/2020 11:16 C? ch? Nh?  L?n

GIAO N?P K?T QU?

TH?C HI?N NHI?M V? KHOA H?C VÀ CÔNG NGH?

C?P T?NH VÀ C?P C? S?

 

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín??i v?i nhi?m v? khoa h?c và công ngh? c?p t?nh, t? ch?c th?c hi?n ch?c n?ng ??u m?i thông tin khoa h?c và công ngh? c?p t?nh có trách nhi?m ??nh k? cu?i tháng 3, 6, 9 và 12 hàng n?m t?ng h?p và g?i h? s? quy ??nh t?i Kho?n 2 ?i?u 12 Thông t? 14/2014/TT-BKHCN v? C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínH? s? bao g?m:

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín-  01 b?n gi?y Báo cáo t?ng h?p k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? (?ã hoàn thi?n sau khi nghi?m thu chính th?c), báo cáo ?óng bìa c?ng, gáy vuông(in tên ch? nhi?m nhi?m v?, và mã s? nhi?m v?), trên trang bìa lót bên trong có xác nh?n c?a t? ch?c ch? trì nhi?m v? v? vi?c ?ã hoàn thi?n k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? sau khi nghi?m thu chính th?c.

- 01 b?n ?i?n t? Báo cáo t?ng h?p k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? (file hoàn ch?nh, không tách riêng các file ch??ng, m?c,…); 01 b?n ?i?n t?Báo cáo tóm t?t k?t qu? th?c hi?n nhi?m v?; 01 b?n ?i?n t? ph? l?c t?ng h?p s? li?u ?i?u tra, kh?o sát, b?n ??, b?n v?, ?nh, sách chuyên kh?o, bài t?p chí...tài li?u ?a ph??ng ti?n, ph?n m?m (n?u có). B?n ?i?n t? ph?i s? d?ng ??nh d?ng Portable Document (.pdf) và ph?i s? d?ng phông ch? ti?ng Vi?t Unicode (Time New Roman) theo tiêu chu?n Vi?t Nam (TCVN 6909:2001), b?n ?i?n t? ph?i th? hi?n ?úng v?i b?n gi?y, ???c ghi trên ??a quang và không ???c ??t m?t kh?u.

2.Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín??i v?i nhi?m v? khoa h?c và công ngh? c?p c? s?, c? quan ??ng ký có trách nhi?m ??nh k? cu?i tháng 3, 6, 9 và 12 hàng n?m t?ng h?p và g?i các b?n ?i?n t? c?a báo cáo t?ng h?p k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? c?p c? s? v? C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia.

3.Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínNgay sau khi nh?n ???c các tài li?u quy ??nh t?i Kho?n 1 ?i?u 17 Thông t? 14/2014/TT-BKHCN, C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia có trách nhi?m thông báo xác nh?n b?ng v?n b?n v?i c? quan ??ng ký k?t qu? th?c hi?n nhi?m v?.

4.Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínC?n c? pháp lý:

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Lu?t Khoa h?c và Công ngh? ngày 18 tháng 6 n?m 2013;

- Thông t? 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 n?m 2014 c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh? v? vi?c thu th?p, ??ng ký, l?u gi? và công b? thông tin v? nhi?m v? khoa h?c và công ngh?;

M?i th?c m?c v? th? t?c hành chính, quý ??n v? vui lòng liên h?:

??a ch?:  B? ph?n M?t c?a - Phòng Qu?n lý Thông tin, Th?ng kê khoa ho?c va? công nghê?, C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia. Phòng 308 (t?ng 3), 24 Lý Th??ng Ki?t, Hoàn Ki?m, Hà N?i
?i?n tho?i: 024.39349116; Fax: 024.39349127. 
Email: quanly@vista.gov.vn