??ng ky th?ng tin v? nhi?m v? KH&CN

C?p nh?t vào : Th? ba - 14/01/2020 11:13 C? ch? Nh?  L?n

TH? T?C ??NG KÝ K?T QU? 

TH?C HI?N NHI?M V? KHOA H?C VÀ CÔNG NGH?

1. Tên th? t?c hành chính:Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín Thu? tu?c ??ng ký k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? ??c bi?t, nhiê?m khoa ho?c va? công nghê? c?p qu?c gia, c?p b?, câ?p c? s?? s? d?ng ngân sách nhà n??c thuô?c pha?m vi qua?n ly? cu?a Bô? Khoa ho?c va? Công nghê? va? nhi?m v? khoa h?c và công ngh? do các qu? c?a Nhà n??c trong l?nh v?c khoa h?c và công ngh? c?p Trung ??ng, c?p b? tài tr?.

2.  Trình t? th?c hi?n:

B??c 1

+ ??i v?i k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? không có nhu c?u ??ng ký b?o h? quy?n s? h?u công nghi?p ho?c ?ã ??ng ký b?o h? quy?n s? h?u công nghi?p tr??c khi nghi?m thu chính th?c

Trong th?i h?n 30 ngày k? t? khi nhi?m v? khoa h?c và công ngh? ???c nghi?m thu chính th?c, t? ch?c, cá nhân ch? trì nhi?m v? khoa h?c và công ngh? ??c bi?t, c?p qu?c gia, c?p b?, nhi?m v? khoa h?c và công ngh? c?p c? s? s? d?ng ngân sách nhà n??c thu?c ph?m vi qu?n lý c?a B? Khoa h?c và Công ngh? va? nhi?m v? khoa h?c và công ngh? do các qu? c?a Nhà n??c trong l?nh v?c khoa h?c và công ngh? c?p Trung ??ng, c?p b? tài tr? ph?i th?c hi?n ??ng ký và giao n?p k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? t?i C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia thu?c B? Khoa h?c và Công ngh?.

+ ??i v?i k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? ??ng ký b?o h? quy?n s? h?u công nghi?p sau khi nghi?m thu chính th?c

Trong th?i gian 05 ngày làm vi?c k? t? khi n?p ??n ??ng ký b?o h? quy?n s? h?u công nghi?p, nh?ng không mu?n h?n 60 ngày k? t? ngày ???c nghi?m thu chính th?c, t? ch?c, cá nhân ch? trì nhi?m v? khoa h?c và công ngh? ??c bi?t, c?p qu?c gia, c?p b?, nhi?m v? khoa h?c và công ngh? c?p c? s? thu?c ph?m vi qu?n lý c?a B? Khoa h?c và Công ngh? có s? d?ng ngân sách nhà n??c, nhi?m v? khoa h?c và công ngh? do các qu? c?a Nhà n??c trong l?nh v?c khoa h?c và công ngh? c?p Trung ??ng, c?p b? tài tr? ph?i th?c hi?n ??ng ký và giao n?p k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? t?i C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia thu?c B? Khoa h?c và Công ngh?.

- B??c 2. C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia có trách nhi?m ki?m tra, xác nh?n tính ??y ?? và h??p l? c?a h? s? va? ghi va?o giâ?y biên nhâ?n hô? s? ??ng ky? kê?t qua? th??c hiê?n nhiê?m vu? khoa ho?c va? công nghê?. Tr??ng h?p h? s? không ??y ??, h?p l?, trong th?i h?n 05 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n h? s?, C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia có trách nhi?m thông báo b?ng v?n b?n t?i t? ch?c, cá nhân ch? trì th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? yêu c?u b? sung. Trong th?i h?n 05 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ?? h? s? h?p l?, C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia có trách nhi?m c?p 01 Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? cho t? ch?c ch? trì nhi?m v? khoa h?c và công ngh?.

3. Cách th?c th?c hi?n:

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- ??ng ký tr?c tuy?n t?i trang thông tin ?i?n t?: ;

- N?p tr?c ti?p t?i B? ph?n M?t c?a, Phòng Qu?n lý Thông tin, Th?ng kê KH&CN, C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- G?i b?o ??m theo ???ng b?u chính v? B? ph?n M?t c?a, Phòng Qu?n lý Thông tin, Th?ng kê KH&CN, C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia.

 * M?i ý ki?n ph?n ánh, ki?n ngh? c?a t? ch?c, cá nhân liên quan ??n th? t?c ??ng ký k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? g?i v? ??a ch?: B? ph?n Ki?m soát th? t?c hành chính, Phòng 207b, t?ng 2, 24 Lý Th??ng Ki?t, Hoàn Ki?m, Hà N?i, ?i?n tho?i: 04.39349119

4. Thành ph?n, s? l??ng h? s?: 01 b?

 - 01 Phi?u ??ng ký k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh?Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín s? d?ng ngân sách nhà n??c (Phi?u ??ng ký ?? r?i, ?óng d?u giáp lai n?u 2 t?, không ?óng vào báo cáo t?ng h?p).

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín - 01 b?n gi?y Báo cáo t?ng h?p k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? (?ã hoàn thi?n sau khi nghi?m thu chính th?c), báo cáo ?óng bìa c?ng, gáy vuông (in tên ch? nhi?m nhi?m v?, và mã s? nhi?m v?), trên trang bìa lót bên trong có xác nh?n c?a t? ch?c ch? trì nhi?m v? v? vi?c ?ã hoàn thi?n k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? sau khi nghi?m thu chính th?c.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- 01 b?n ?i?n t? Báo cáo t?ng h?p k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? (file hoàn ch?nh, không tách riêng các file ch??ng, m?c,…); 01 b?n ?i?n t? Báo cáo tóm t?t k?t qu? th?c hi?n nhi?m v?; 01 b?n ?i?n t? ph? l?c t?ng h?p s? li?u ?i?u tra, kh?o sát, b?n ??, b?n v?, ?nh, sách chuyên kh?o, bài t?p chí... tài li?u ?a ph??ng ti?n, ph?n m?m (n?u có). B?n ?i?n t? ph?i s? d?ng ??nh d?ng Portable Document (.pdf) và ph?i s? d?ng phông ch? ti?ng Vi?t Unicode (Time New Roman) theo tiêu chu?n Vi?t Nam (TCVN 6909:2001), b?n ?i?n t? ph?i th? hi?n ?úng v?i b?n gi?y, ???c ghi trên ??a quang và không ???c ??t m?t kh?u.

- 01 b?n sao Biên b?n h?p H?i ??ng nghi?m thu chính th?c k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? (biên b?n không ?óng kèm vào báo cáo t?ng h?p); v?n b?n xác nh?n v? s? th?a thu?n c?a các tác gi? v? vi?c x?p th? t? tên trong danh sách tác gi? th?c hi?n nhi?m v? (n?u có).

- 01 B?n sao ??n ??ng ký b?o h? quy?n s? h?u công nghi?p (n?u có) kèm theo b?n chính ?? ??i chi?u khi giao n?p.

01 Phi?u mô t? công ngh? (theo m?u) ??i v?i nhi?m v? khoa h?c và công ngh? mà s?n ph?m bao g?m quy trình công ngh?.

5. Th?i h?n gi?i quy?t: 05 ngày làm vi?c k? t? nga?y nh?n ?? h? s? h?p l?.

6. ??i t??ng th?c hi?n th? t?c hành chínhTrang đánh lô đề trực tuyến uy tín: T? ch?c ch? trì nhi?m v? khoa h?c và công ngh?.

7. C? quan th?c hi?n th? t?c hành chính: C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia.

8. K?t qu? th?c hi?n th? t?c hành chính:Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh?.

9. L? phí: Không.

10. Tên m?u ??n, m?u t? khai:

Phi?u ??ng ký k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? Trang đánh lô đề trực tuyến uy tíns? d?ng ngân sách nhà n??c.

- Phi?u mô t? công ngh?.

- Gi?y biên nh?n h? s? ??ng ký k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh?.

11. Yêu c?u ?i?u ki?n th?c hi?n th? t?c hành chính: Không

12. C?n c? pháp lý c?a th? t?c hành chính:

Lu?t khoa h?c và công ngh?Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín ngày 18/6/2013.

Ngh? ??nh s? 11/2014/N?-CP ngày 18/2/2014 c?a Chính ph? v? ho?t ??ng thông tin khoa h?c và công ngh?.

Thông t? s? 14/2014/TT-BKHCNTrang đánh lô đề trực tuyến uy tín ngày 11/6/2014 c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh? Quy ??nh v? vi?c thu th?p, ??ng ký, l?u gi? và công b? thông tin v? nhi?m v? khoa h?c và công ngh?.

 13. Th?i gian và ??a ch? ti?p nh?n h? s?:

    Th?i gian: Các ngày làm vi?c trong tu?n (tr? ngày L?, T?t)

    Sáng:    t? 8h30 ??n 11h30

    Chi?u:   t? 13h30 ??n 16h30

    ??a ch?:Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín  B? ph?n M?t c?a - Phòng Qu?n lý Thông tin, Th?ng kê khoa ho?c va? công nghê?, C?c Thông tin                 khoa h?c và công ngh? qu?c gia.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín    Phòng 308 (t?ng 3), 24 Lý Th??ng Ki?t, Hoàn Ki?m, Hà N?i

    ?i?n tho?i:Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín 024.39349116; Fax: 024.39349127. 

    Email: dangky@vista.gov.vn

     

M?i ý ki?n ph?n ánh, ki?n ngh? c?a t? ch?c, cá nhân liên quan ??n th? t?c ??ng ký k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? g?i v? ??a ch?: 

B? ph?n C?i cách hành chính, Phòng 406, t?ng 4, 24 Lý Th??ng Ki?t, Hoàn Ki?m, Hà N?i, ?i?n tho?i: 04.39349115.

 

TH? T?C ??NG KÝ K?T QU? 

                                         TH?C HI?N NHI?M V? KHOA H?C VÀ CÔNG NGH?                       Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín               

     (không s? d?ng ngân sách nhà n??c)

 H? s? ??ng ký (01 b?): 

 - 01 Phi?u ??ng ký k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? KH&CN (theo m?u, in 2 m?t, n?u in 2 t? ?óng d?u giáp lai).

 - 01 b?n gi?y Báo cáo t?ng h?p k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? và các báo cáo, t? li?u liên quan khác (n?u có); B?n gi?y báo cáo t?ng h?p ?óng bìa c?ng, gáy vuông, có ch? ? bìa, trang bìa bên trong có xác nh?n c?a t? ch?c, cá nhân ch? trì nhi?m v?.

- 01v?n b?n ch?ng nh?n k?t qu? ?ã ???c công nh?n c?a c? quan qu?n lý nhà n??c v? khoa h?c và công ngh? có th?m quy?n.

4. Th?i h?n gi?i quy?tTrang đánh lô đề trực tuyến uy tín: 15 ngày làm vi?c k? t? khi nh?n ??y ?? h? s? h?p l? theo quy ??nh.

5. ??i t??ng th?c hi?n th? t?c hành chínhTrang đánh lô đề trực tuyến uy tín: T? ch?c ch? trì và cá nhân ch? nhi?m nhi?m v? KH&CN.

6. C? quan th?c hi?n th? t?c hành chính: C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia.

7. K?t qu? th?c hi?n th? t?c hành chính: Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? KH&CN.

8. Tên m?u ??n, m?u t? khai:

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Phi?u ??ng ký k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? KH&CN (in 2 m?t, n?u  in 2 t? ?óng d?u giáp lai).  T?i file t?i ?ây

- Phi?u mô t? công ngh?. T?i file t?i ?ây

9. C?n c? pháp lý c?a th? t?c hành chính:

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Lu?t khoa h?c và công ngh? ngày 18/6/2013;

- Ngh? ??nh s? 11/2014/N?-CP ngày 18/2/2014 c?a Chính ph? v? ho?t ??ng thông tin khoa h?c và công ngh?;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín-  Thông t? s? 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 c?a B? Khoa h?c và Công ngh? Quy ??nh v? vi?c  thu th?p, ??ng ký, l?u gi? và công b? thông tin v? nhi?m v? khoa h?c và công ngh?.

10. Th?i gian và ??a ch? ti?p nh?n h? s?

    Th?i gianTrang đánh lô đề trực tuyến uy tín: Các ngày làm vi?c trong tu?n (tr? ngày L?, T?t)

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín    Sáng:    t? 8h30 ??n 11h30

    Chi?u:   t? 13h30 ??n 16h30

    ??a ch?:Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín  B? ph?n M?t c?a - Phòng Qu?n lý Thông tin, Th?ng kê khoa ho?c va? công nghê?, C?c Thông tin  khoa h?c và công ngh? qu?c gia.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín    Phòng 308 (t?ng 3), 24 Lý Th??ng Ki?t, Hoàn Ki?m, Hà N?i

    ?i?n tho?i:Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín 024.39349116; Fax: 024.39349127. 

    Email: dangky@vista.gov.vn

Các bài vi?t khác :