??ng ky m? s? ISSN

C?p nh?t vào : Th? ba - 14/01/2020 13:20 C? ch? Nh?  L?n

??ng ký và c?p mã s? chu?n qu?c t? cho xu?t b?n ph?m nhi?u k? (ISSN)

Mã s? ISSN không phân bi?t v?t mang tin, ngôn ng?, l?nh v?c. ?ây là m?t tiêu chu?n mà các xu?t b?n ph?m nhi?u k? c?n ph?i có ?? phân bi?t v?i các lo?i hình tài li?u khác (nh? sách). Nh? có mã s? ISSN, m?i XBPNK có th? ???c xác ??nh m?t cách chính xác và d? dàng, góp ph?n thúc ??y vi?c l?u tr?, mô t? th? m?c, thông tin th? vi?n c?ng nh? vi?c trao ??i, ph? bi?n r?ng rãi thông tin trên toàn c?u.  Vi?c ??ng ký mã s? ISSN ???c th?c hi?n trên s? t? nguy?n, ??ng thu?n c?a c? quan xu?t b?n ph?m nhi?u k?.


T? ngày 11/3/2005, Vi?t Nam chính th?c ???c UNESCO ch?p nh?n là qu?c gia thành viên c?a . C?c Thông tin Khoa h?c và Công ngh? Qu?c gia thu?c ???c ch? ??nh là Trung tâm ISSN qu?c gia c?a Vi?t Nam, tr?c ti?p t? ch?c và th?c hi?n vi?c ??ng ký và c?p Mã s? chu?n qu?c t? cho xu?t b?n ph?m nhi?u k? trên lãnh th? Vi?t Nam. Hi?n Trung tâm ISSN Vi?t Nam ?ã tri?n khai vi?c ??ng ký và c?p ISSN. 

I. H? s? ??ng ký bao g?m:
     - 01 Phi?u ??ng ký ISSN (t?i t?i ?ây);
     - 01 B?n sao Gi?y phép xu?t b?n ?n ph?m xin ??ng ký mã s?;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- 01 s? ??u tiên ho?c b?n sao s? ??u tiên và 01 s? hi?n t?i.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín II. Th?i gian c?p mã s?: Sau 05 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n h? s?, n?u h? s? h?p l?.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínIII. L? phí: không

 L?u ý khi ??ng ký Mã s?:

Sau khi ??ng ký Mã s? ISSN, n?u Xu?t b?n ph?m có b?t k? s? thay ??i nào v?: tên xu?t b?n ph?m, ngôn ng? xu?t b?n, ??a ch? tên mi?n (??i v?i XBPNK online), sát nh?p v?i xu?t b?n ph?m khác, ?ình b?n, t?m d?ng xu?t b?n……c? quan xu?t b?n ph?i thông báo b?ng v?n b?n ??n C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia ?? c?p nh?t thông tin c?a Xu?t b?n ph?m vào CSDL ISSN qu?c t?.


??a ch? liên h?:

Phòng Qu?n lý Thông tin, Th?ng kê khoa h?c và công ngh? 
Phòng 308 (t?ng 3)
C?c Thông tin Khoa h?c và Công ngh? Qu?c gia
S? 24, Lý Th??ng Ki?t, Q. Hoàn Ki?m, Hà N?i
?T: 04-39349116. Fax: 04-39349127. 
E-mail: quanly@vista.gov.vn