??ng ky k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? KH&CN

C?p nh?t vào : Th? hai - 13/01/2020 23:05 C? ch? Nh?  L?n

TH? T?C ??NG KÝ K?T QU?

TH?C HI?N NHI?M V? KHOA H?C VÀ CÔNG NGH?

 1. NHI?M V? KH&CN S? D?NG NGÂN SÁCH NHÀ N??C

1.Tên th? t?c hành chính:

Thu? tu?c ??ng ký k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? ??c bi?t, nhiê?m khoa ho?c va? công nghê? c?p qu?c gia, c?p b?, câ?p c? s??s? d?ng ngân sách nhà n??c thuô?c pha?m vi qua?n ly? cu?a Bô? Khoa ho?c va? Công nghê?va? nhi?m v? khoa h?c và công ngh? do các qu? c?a Nhà n??c trong l?nh v?c khoa h?c và công ngh? c?p Trung ??ng, c?p b? tài tr?.

 1. Trình t? th?c hi?n:

- B??c 1:

+ ??i v?i k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? không có nhu c?u ??ng ký b?o h? quy?n s? h?u công nghi?p ho?c ?ã ??ng ký b?o h? quy?n s? h?u công nghi?p tr??c khi nghi?m thu chính th?c

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínTrong th?i h?n 30 ngày k? t? khi nhi?m v? khoa h?c và công ngh? ???c nghi?m thu chính th?c, t? ch?c, cá nhân ch? trì nhi?m v? khoa h?c và công ngh? ??c bi?t, c?p qu?c gia, c?p b?, nhi?m v? khoa h?c và công ngh? c?p c? s? s? d?ng ngân sách nhà n??cthu?c ph?m vi qu?n lý c?a B? Khoa h?c và Công ngh? va? nhi?m v? khoa h?c và công ngh? do các qu? c?a Nhà n??c trong l?nh v?c khoa h?c và công ngh? c?p Trung ??ng, c?p b? tài tr? ph?i th?c hi?n ??ng ký và giao n?p k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? t?i C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia thu?c B? Khoa h?c và Công ngh?.

+ ??i v?i k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? ??ng ký b?o h? quy?n s? h?u công nghi?p sau khi nghi?m thu chính th?c

Trong th?i gian 05 ngày làm vi?c k? t? khi n?p ??n ??ng ký b?o h? quy?n s? h?u công nghi?p, nh?ng không mu?n h?n 60 ngày k? t? ngày ???c nghi?m thu chính th?c, t? ch?c, cá nhân ch? trì nhi?m v? khoa h?c và công ngh? ??c bi?t, c?p qu?c gia, c?p b?, nhi?m v? khoa h?c và công ngh? c?p c? s? thu?c ph?m vi qu?n lý c?a B? Khoa h?c và Công ngh? có s? d?ng ngân sách nhà n??c, nhi?m v? khoa h?c và công ngh? do các qu? c?a Nhà n??c trong l?nh v?c khoa h?c và công ngh? c?p Trung ??ng, c?p b? tài tr? ph?i th?c hi?n ??ng ký và giao n?p k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? t?i C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia thu?c B? Khoa h?c và Công ngh?.

- B??c 2

C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia có trách nhi?m ki?m tra, xác nh?n tính ??y ?? và h??p l? c?a h? s? va? ghi va?o giâ?y biên nhâ?n hô? s? ??ng ky? kê?t qua? th??c hiê?n nhiê?m vu? khoa ho?c va? công nghê?. Tr??ng h?p h? s? không ??y ??, h?p l?, trong th?i h?n 05 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n h? s?, C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia có trách nhi?m thông báo b?ng v?n b?n t?i t? ch?c, cá nhân ch? trì th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? yêu c?u b? sung. Trong th?i h?n 05 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ?? h? s? h?p l?, C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia có trách nhi?m c?p 01 Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? cho t? ch?c ch? trì nhi?m v? khoa h?c và công ngh?.

 1. Cách th?c th?c hi?n:

- H? s? n?p tr?c ti?p ho?c g?i b?o ??m theo ???ng b?u chính.

 1. Thành ph?n, s? l??ng h? s?: 01 b?

- 01 Phi?u ??ng ký k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? s? d?ng ngân sách nhà n??c (Phi?u ??ng ký ?? r?i, không ?óng vào báo cáo t?ng h?p).

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín - 01 b?n gi?y Báo cáo t?ng h?p k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? (?ã hoàn thi?n sau khi nghi?m thu chính th?c), báo cáo ?óng bìa c?ng, gáy vuông(in tên ch? nhi?m nhi?m v?, và mã s? nhi?m v?), trên trang bìa lót bên trong có xác nh?n c?a t? ch?c ch? trì nhi?m v? v? vi?c ?ã hoàn thi?n k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? sau khi nghi?m thu chính th?c.

- 01 b?n ?i?n t? Báo cáo t?ng h?p k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? (file hoàn ch?nh, không tách riêng các file ch??ng, m?c,…); 01 b?n ?i?n t?Báo cáo tóm t?t k?t qu? th?c hi?n nhi?m v?; 01 b?n ?i?n t? ph? l?c t?ng h?p s? li?u ?i?u tra, kh?o sát, b?n ??, b?n v?, ?nh, sách chuyên kh?o, bài t?p chí...tài li?u ?a ph??ng ti?n, ph?n m?m (n?u có). B?n ?i?n t? ph?i s? d?ng ??nh d?ng Portable Document (.pdf) và ph?i s? d?ng phông ch? ti?ng Vi?t Unicode (Time New Roman) theo tiêu chu?n Vi?t Nam (TCVN 6909:2001), b?n ?i?n t? ph?i th? hi?n ?úng v?i b?n gi?y, ???c ghi trên ??a quang và không ???c ??t m?t kh?u.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- 01 b?n sao Biên b?n h?p H?i ??ng nghi?m thu chính th?c k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? (biên b?n ?óng kèm vào báo cáo t?ng h?p);v?n b?n xác nh?n v? s? th?a thu?n c?a các tác gi? v? vi?c x?p th? t? tên trong danh sách tác gi? th?c hi?n nhi?m v? (n?u có).

- 01 B?n sao ??n ??ng ký b?o h? quy?n s? h?u công nghi?p (n?u có) kèm theo b?n chính ?? ??i chi?u khi giao n?p.

- 01 Phi?u mô t? công ngh? (theo m?u) ??i v?i nhi?m v? khoa h?c và công ngh? mà s?n ph?m bao g?m quy trình công ngh?.

 1. Th?i h?n gi?i quy?t: 05 ngày làm vi?c k? t? nga?y nh?n ?? h? s? h?p l?.
 2. ??i t??ng th?c hi?n th? t?c hành chính: T? ch?c ch? trì nhi?m v? khoa h?c và công ngh?.
 3. C? quan th?c hi?n th? t?c hành chính: C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia.
 4. K?t qu? th?c hi?n th? t?c hành chính: Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh?.
 5. L? phí: Không.
 6. Tên m?u ??n, m?u t? khai:

-Phi?u ??ng ký k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? s? d?ng ngân sách nhà n??c.

- Phi?u mô t? công ngh?.

Gi?y biên nh?n h? s? ??ng ký k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh?.

 1. Yêu c?u ?i?u ki?n th?c hi?n th? t?c hành chính: Không
 2. C?n c? pháp lý c?a th? t?c hành chính:

Lu?t khoa h?c và công ngh? ngày 18 tháng 6 n?m 2013;

- Ngh? ??nh 11/2014/N?-CP ngày 18 tháng 2 n?m 2014 c?a Chính ph? v? ho?t ??ng thông tin khoa h?c và công ngh?;

- Thông t? 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 n?m 2014 c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh? Quy ??nh v? vi?c thu th?p, ??ng ký, l?u gi? và công b? thông tin v? nhi?m v? khoa h?c và công ngh?.

M?i th?c m?c v? th? t?c hành chính, quý ??n v? vui lòng liên h?:

V?n phòng ??ng ký K?t qu? nghiên c?u và ISSN

C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia

Phòng 104, T?ng 1, s? 24 Lý Th??ng Ki?t, Hoàn Ki?m, Hà N?i

?i?n tho?i: (04) 3934 9116     Fax: (04) 3934 9127    Email: khcn@vista.gov.vn

 

 1. NHI?M V? KH&CN KHÔNG S? D?NG NGÂN SÁCH NHÀ N??C

1. Trình t? th?c hi?n:

B??c 1. Nhi?m v? khoa h?c và công ngh? không s? d?ng ngân sách nhà n??c sau khi ???c c? quan qu?n lý nhà n??c v? khoa h?c và công ngh? có th?m quy?n công nh?n, ???c khuy?n khích ??ng ký và giao n?p t?i m?t trong các c? quan sau:

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín+ C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia thu?c B? Khoa h?c và Công ngh?;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín+ T? ch?c th?c hi?n ch?c n?ng ??u m?i thông tin khoa h?c và công ngh? c?p b?;

+ Tô? ch??c th??c hiê?n ch??c n?ng ?â?u mô?i thông tin khoa ho?c va? công nghê? câ?p ti?nh.

- B??c 2. C? quan na?o tiê?p nhâ?n hô? s? c? quan ?o? có trách nhi?m ki?m tra, xác nh?n tính ??y ?? và h?p l? c?a h? s?. Tr??ng h?p h? s? không ??y ??, h?p l?, trong th?i h?n 05 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n h? s?, c? quan tiê?p nhâ?n hô? s? có trách nhi?m thông báo b?ng v?n b?n t?i t? ch?c, cá nhân ch? trì th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? yêu c?u b? sung hô? s?. Trong th?i h?n 15 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ?? h? s? h?p l?, c? quan có th?m quy?n v? ??ng ký và l?u gi? k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? có trách nhi?m c?p 01 Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? cho t? ch?c, cá nhân ch? trì nhi?m v? khoa h?c và công ngh?.

2. Cách th?c th?c hi?n:

- H? s? n?p tr?c ti?p ho?c g?i b?o ??m qua ???ng b?u chính.

- Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký ???c tr? tr?c ti?p ho?c g?i b?o ??m qua ???ng b?u chính.

3. Thành ph?n, s? l??ng h? s? ??ng ký: 01 b?

01 Phi?u ??ng ký k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? không s? d?ng ngân sách nhà n??c.

- 01 b?n gi?y Báo cáo t?ng h?p k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? và các báo cáo, t? li?u liên quan khác (n?u có); B?n gi?y báo cáo t?ng h?p k?t qu? ph?i ???c ?óng bìa c?ng, gáy vuông, trên trang bìa lót bên trong có xác nh?n c?a t? ch?c, cá nhân ch? trì nhi?m v?.

- 01 v?n b?n ch?ng nh?n k?t qu? ?ã ???c công nh?n c?a c? quan qu?n lý nhà n??c v? khoa h?c và công ngh? có th?m quy?n.

4. Th?i h?n gi?i quy?tTrang đánh lô đề trực tuyến uy tín: 15 ngày làm vi?c k? t?  nga?y nh?n ?? h? s? h?p l?.

5. ??i t??ng th?c hi?n th? t?c hành chính: T? ch?c ch? trì, cá nhân ch? nhi?m nhi?m v? khoa h?c và công ngh?.

6. C? quan th?c hi?n th? t?c hành chính: 

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia thu?c B? Khoa h?c và Công ngh?;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- T? ch?c th?c hi?n ch?c n?ng ??u m?i thông tin khoa h?c và công ngh? c?p b?;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Tô? ch??c th??c hiê?n ch??c n?ng ?â?u mô?i thông tin khoa ho?c va? công nghê? câ?p ti?nh.

7. K?t qu? th?c hi?n th? t?c hành chính: Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? không s? d?ng ngân sách nhà n??c.

8. L? phí: Không.

9. Tên m?u ??n, m?u t? khai:

Phi?u ??ng ký k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh?Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín không s? d?ng ngân sách nhà n??c.

- Gi?y biên nh?n h? s? ??ng ký k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh?.

10. Yêu c?u ?i?u ki?n th?c hi?n th? t?c hành chính: Không

11. C?n c? pháp lý c?a th? t?c hành chính:

- Lu?t khoa h?c và công ngh? ngày 18 tháng 6 n?m 2013;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Ngh? ??nh 11/2014/N?-CP ngày 18 tháng 2 n?m 2014 c?a Chính ph? v? ho?t ??ng thông tin khoa h?c và công ngh?;

- Thông t? 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 n?m 2014 c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh? quy ??nh v? vi?c thu th?p, ??ng ký, l?u gi? và công b? thông tin v? nhi?m v? khoa h?c và công ngh?.

M?i th?c m?c v? th? t?c hành chính, quý ??n v? vui lòng liên h?:

V?n phòng ??ng ký K?t qu? nghiên c?u và ISSN

C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia

Phòng 104, T?ng 1, s? 24 Lý Th??ng Ki?t, Hoàn Ki?m, Hà N?i

?i?n tho?i: (04) 3934 9116     Fax: (04) 3934 9127    Email: khcn@vista.gov.vn.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín