Tìm ki?m nang cao
STT Tên / S? / ky hi?u V? vi?c / trích y?u Th?i gian ban hành
1 2473/Q?-BKHCN

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínQuy?t ??nh Ban hành Ch??ng trình b?i d??ng theo tiêu chu?n ch?c danh nghiên c?u khoa h?c: Nghiên c?u viên (h?ng III)

31/08/2016 T?i v?
2 2555/Q?-BKHCN

Quy?t ??nh Ban hành Quy ch? qu?n ly th?ng nh?t các ho?t ??ng ??i ngo?i c?a B? Khoa h?c và C?ng ngh?

08/09/2016 T?i v?
3 01/2017/TT-BKHCN

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínQuy ??nh chi ti?t m?t s? ?i?u c?a Ngh? ??nh s? 54/2016/N?-CP ngày 14 tháng 6 n?m 2016 c?a Chính ph? quy ??nh c? ch? t? ch? c?a t? ch?c khoa h?c và c?ng ngh? c?ng l?p

12/01/2017 T?i v?
4 09/2017/N?-CP

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínQuy ??nh chi ti?t vi?c phát ng?n và cung c?p th?ng tin cho báo chí c?a các c? quan hành chính nhà n??c

09/02/2017 T?i v?
5 238/Q?-BKHCN

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínPhê duy?t danh m?c nhi?m v? KH&CN ??t hàng thu?c Ch??ng trình phát tri?n th? tr??ng khoa h?c và c?ng ngh? ??n n?m 2020 ?? xét giao tr?c ti?p b?t ??u th?c hi?n t? n?m 2017

16/02/2017 T?i v?
6 01/2017/TT-BTTTT

Ban hành danh m?c s?n ph?m c?ng ngh? th?ng tin tr?ng ?i?m

16/02/2017 T?i v?
7 27/2017/N?-CP

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínS?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Ngh? ??nh s? 213/2013/N?-CP ngày 20 tháng 12 n?m 2013 c?a Chính ph? v? t? ch?c và ho?t ??ng c?a thanh tra ngành Khoa h?c và C?ng ngh?

15/03/2017 T?i v?
8 05/2017/Q?-TTg

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínBan hành quy ??nh v? h? th?ng ph??ng án ?ng c?u kh?n c?p b?o ??m an toàn th?ng tin m?ng qu?c gia

16/03/2017 T?i v?
9 03/2017/TT-BKHCN

S?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Th?ng t? s? 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 n?m 2014 c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và C?ng ngh? quy ??nh trình t?, th? t?c xác ??nh nhi?m v? khoa h?c và c?ng ngh? c?p qu?c gia s? d?ng ngan sách nhà n??c

03/04/2017 T?i v?
10 819/Q?-BKHCN

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínC?ng b? th? t?c hành chính thu?c ph?m vi ch?c n?ng qu?n ly c?a B? Khoa h?c và C?ng ngh? (L?nh v?c: ho?t ??ng khoa h?c và c?ng ngh?)

17/04/2017 T?i v?
1 2 3 4  Trang sau