Quá trình phát tri?n

C?C THÔNG TIN KHOA H?C VÀ CÔNG NGH? QU?C GIA

60 N?M XÂY D?NG VÀ TR??NG THÀNH

        ??ng hành cùng s? phát tri?n c?a B? Khoa h?c và Công ngh? (mà ti?n thân là ?y ban Khoa h?c Nhà n??c), C?c Thông tin KH&CN qu?c gia ?ã có b? dày 60 n?m phát tri?n. Quá trình phát tri?n c?a C?c tr?i qua các th?i k?: Th? vi?n Khoa h?c Trung ??ng, Th? vi?n Khoa h?c và K? thu?t Trung ??ng, Vi?n Thông tin Khoa h?c và K? thu?t Trung ??ng, Trung tâm Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia và nay là C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia.

I. Giai ?o?n 1958-1968: Th? vi?n Khoa h?c Trung ??ng

        Ngày 06/02/1960, Th? t??ng Chính ph? Ph?m V?n ??ng ?ã ký Quy?t ??nh s? 040-TTg thành l?p Th? vi?n Khoa h?c Trung ??ng thu?c ?y ban Khoa h?c Nhà n??c trên c? s? t? ch?c l?i th? vi?n c?a Vi?n Vi?n ?ông Bác c? (École Française d'Extrême-Orient) ? Hà N?i v?i nhi?m v? "C?n c? vào ???ng l?i c?a ??ng và Chính ph?, s?u t?m, thu mua, b?o qu?n, trao ??i, gi?i thi?u các tài li?u khoa h?c, ph?c v? cho công cu?c nghiên c?u khoa h?c, nh?m xây d?ng ch? ngh?a xã h?i ? mi?n B?c và ??u tranh th?c hi?n th?ng nh?t n??c nhà, góp ph?n vào cu?c ??u tranh cho hòa bình và cho ch? ngh?a xã h?i trên th? gi?i". Khi ???c thành l?p, Th? vi?n Khoa h?c Trung ??ng ?ã hình thành kho t? li?u t?ng h?p v?i kho?ng 85.000 ??u sách in, 5.700 b?n chép tay, 25.000 b?n d?p bia, 18.000 th?n tích, h??ng ph?, 25.000 t?m ?nh, thu?c các l?nh v?c khoa h?c xã h?i, khoa h?c t? nhiên và khoa h?c k? thu?t. 

II. Giai ?o?n 1968-1990: Th? vi?n Khoa h?c và K? thu?t Trung ??ng

        N?m 1968, do ?y ban Khoa h?c Nhà n??c ?ã ???c tách thành ?y ban Khoa h?c và K? thu?t Nhà n??c và ?y ban Khoa h?c xã h?i, Th? vi?n Khoa h?c Trung ??ng c?ng ???c chia tách thành hai th? vi?n ??c l?p: Th? vi?n Khoa h?c và K? thu?t Trung ??ng tr?c thu?c ?y ban Khoa h?c và K? thu?t Nhà n??c, và Th? vi?n Khoa h?c xã h?i tr?c thu?c ?y ban Khoa h?c xã h?i. Ngay sau khi chia tách, Th? vi?n Khoa h?c và K? thu?t Trung ??ng ?ã chuy?n ??i t? m?t th? vi?n t?ng h?p thành th? vi?n ?a ngành KH&KT, có m?t ph?n tài li?u v? kinh t? k? thu?t, không bao g?m tài li?u v? KHXH&NV và ???c coi là trung tâm t? v?n nghi?p v?, ?i?u hòa ph?i h?p các ho?t ??ng ngh? nghi?p cho toàn m?ng l??i th? vi?n KH&KT mi?n B?c.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín        N?m 1990, Th? vi?n Khoa h?c và K? thu?t Trung ??ng sáp nh?p v?i Vi?n Thông tin Khoa h?c và K? thu?t Trung ??ng ?? hình thành Trung tâm Thông tin-T? li?u KH&CN qu?c gia.

III. Giai ?o?n 1961-1990: Vi?n Thông tin Khoa h?c và K? thu?t Trung ??ng

1. Giai ?o?n 1961-1972: Phòng Thông tin khoa h?c

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín        Ngày 18/8/1961, Phòng Thông tin khoa h?c ???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 64-KHH/Q? c?a Ch? nhi?m ?y ban Khoa h?c Nhà n??c, ??t n?n móng cho phát tri?n ho?t ??ng thông tin KH&KT, v?i hai nhi?m v? chính: (1) s?u t?m, nghiên c?u, ch?n l?c và ph? bi?n nh?ng kinh nghi?m, thành t?u và tình hình phát tri?n KH&KT trong và ngoài n??c ?? ph?c v? s?n xu?t, nghiên c?u khoa h?c và gi?ng d?y; (2) Giúp ?y ban Khoa h?c Nhà n??c ch? ??o vi?c xây d?ng công tác thông tin khoa h?c phù h?p v?i tình hình, yêu c?u trong n??c; b?i d??ng nghi?p v? thông tin khoa h?c cho cán b? thông tin.

        N?m 1970, Phòng Thông tin khoa h?c tr? thành m?t b? ph?n c?a V? Thông tin khoa h?c k? thu?t và H?p tác qu?c t?.

2. Giai ?o?n 1972-1990: Vi?n Thông tin Khoa h?c và K? thu?t Trung ??ng

        Ngày 04/10/1972, Vi?n Thông tin Khoa h?c và K? thu?t Trung ??ngTrang đánh lô đề trực tuyến uy tín thu?c ?y ban Khoa h?c và K? thu?t Nhà n??c ???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 187-CP c?a Ch? t?ch H?i ??ng B? tr??ng trên c? s? Phòng Thông tin khoa h?c. Vi?c thành l?p Vi?n Thông tin Khoa h?c và K? thu?t Trung ??ng, công tác thông tin KH&KT ?ã thúc ??y s? phát tri?n công tác thông tin KH&CN và hình thành m?ng l??i thông tin KH&CN qu?c gia.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín        Ngay sau khi ???c thành l?p, Vi?n Thông tin Khoa h?c và K? thu?t Trung ??ng ?ã tri?n khai biên so?n và phát hành các s?n ph?m thông tin nh? các b?n tin ??nh k? v? khoa h?c c? b?n, thông tin th? m?c, T?p chí tóm t?t các bài báo khoa h?c và k? thu?t Vi?t Nam, b?n tin ti?ng Anh "Vietnamese Scientific and Technical Abstracts" ph?c v? trao ??i qu?c t?.  

        Nh?m t?ng c??ng công tác nghiên c?u và ?ng d?ng KH&CN trong ho?t ??ng thông tin KH&CN, ngay sau khi ???c thành l?p, Vi?n Thông tin Khoa h?c và K? thu?t Trung ??ng ?ã xu?t b?n "T?p san Ho?t ??ng Thông tin khoa h?c và k? thu?t"- b?n tin chuyên ngành ??u tiên trong l?nh v?c thông tin KH&CN, ti?n thân c?a T?p chí Thông tin và T? li?u ngày nay. ??n n?m 1980, v?i m?c tiêu t?ng c??ng công tác lý lu?n c?a m?t chuyên ngành khoa h?c là thông tin h?c, "T?p san Ho?t ??ng Thông tin khoa h?c và k? thu?t" ???c ??i tên thành "T?p san Thông tin h?c".

        ??n n?m 1985, H? th?ng Thông tin KH&KT qu?c gia ?ã c? b?n ???c hình thành trên c? s? Quy?t ??nh 133/Q? ngày 2/4/1985 c?a Ch? nhi?m U? ban Khoa h?c K? thu?t Nhà n??c (nay là B? KH&CN) quy ??nh th?ng nh?t v? t? ch?c và ho?t ??ng thông tin KH&KT. ??n cu?i n?m 1986, h? th?ng này ?ã bao quát h?u h?t các ngành kinh t? và l?nh v?c KH&KT ? c? trung ??ng và ??a ph??ng v?i t?ng s? h?n 250 ??n v?, bao g?m h?n 40 c? quan thông tin ngành và chuyên d?ng tài li?u, 40 c? quan thông tin ??a ph??ng, 150 t? ch?c thông tin c? s?. Công tác thông tin khoa h?c và k? thu?t ?ã tr? thành m?t ho?t ??ng mang tính xã h?i, ??t ???c nhi?u thành t?u và có ?óng góp tích c?c ph?c v? công tác lãnh ??o, qu?n lý, nghiên c?u và s?n xu?t.

        N?m 1990, Vi?n Thông tin Khoa h?c và K? thu?t Trung ??ng ?ã ti?p nh?n và qu?n lý công tác ??ng ký ?? tài và báo cáo k?t qu? nghiên c?u KH&CN  t? V? T?ng h?p K? ho?ch (theo Quy?t ??nh 478/TCCB ngày 18/9/1990).

IV. Trung tâm Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia

1.      Giai ?o?n 1990-1995

        Ngày 24/9/1990, Trung tâm Thông tin-T? li?u KH&CN qu?c gia ???c thành trên c? s? h?p nh?t Vi?n Thông tin Khoa h?c và K? thu?t Trung ??ng và Th? vi?n Khoa h?c và K? thu?t Trung ??ng (theo Quy?t ??nh s? 487/TCCB c?a Ch? nhi?m ?y ban Khoa h?c và K? thu?t Nhà n??c) nh?m m?c tiêu t?ng c??ng khai thác, phát huy v?n t? li?u KH&CN phong phú c?a Th? vi?n Khoa h?c và K? thu?t Trung ??ng c?ng nh? n?ng l?c x? lý, ph? bi?n thông tin, ??c bi?t là n?ng l?c ?ng d?ng CNTT c?a Vi?n Thông tin Khoa h?c và K? thu?t Trung ??ng. Trung tâm có nhi?m v? giúp ?y ban KHKT Nhà n??c th?c hi?n ch?c n?ng thông tin-t? li?u KH&CN và qu?n lý th?ng nh?t ho?t ??ng thông tin KH&CN trong ph?m vi c? n??c.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín        Trong giai ?o?n 1990-1995, Trung tâm Thông tin-T? li?u KH&CN qu?c gia ?ã ti?n hành ??i m?i công tác k? ho?ch và ph??ng th?c c?p phát kinh phí thông qua ký k?t h?p ??ng th?c hi?n nh?ng nhi?m v? c? th?, giúp nâng cao hi?u qu? ??ng v?n ??u t?, xây d?ng ti?m l?c thông tin có ??nh h??ng; m? r?ng và ?a d?ng hóa các s?n ph?m và d?ch v? thông tin; t?o quy?n ch? ??ng cho các c? quan thông tin trong h? th?ng. Vi?c ?ng d?ng CNTT vào ho?t ??ng thông tin KH&CN ???c t?ng c??ng. N?m 1994, Trung tâm ?ã ??u t? xây d?ng và v?n hành M?ng thông tin di?n r?ng IDNET, tích h?p hàng ch?c CSDL theo kh? m?u chung, ??a các CSDL qu?c t? trên CDROM v?i hàng ch?c tri?u bi?u ghi vào m?ng khai thác theo ch? ?? tr?c tuy?n. N?m 1995, trên c? s? M?ng thông tin di?n r?ng IDNET, Trung tâm ?ã t?o l?p và v?n hành M?ng thông tin Kinh t?-Khoa h?c-Công ngh? và Môi tr??ng - VESTENET. T? n?m 1997, sau khi Vi?t Nam tham gia  m?ng toàn c?u Internet, Trung tâm ?ã ?ng d?ng công ngh? m?ng Internet và phát tri?n VESTENET thành M?ng Thông tin KH&CN Vi?t Nam - VISTA ngày nay.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín        ?? qu?n lý và s? d?ng có hi?u qu? các k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? KH&CN, Trung tâm ?ã ti?n hành xây d?ng các CSDL v? ?? tài khoa h?c (CSDL DETAI) v?i g?n 2.500 bi?u ghi/8.500 ?? tài ?ã ??ng ký và CSDL v? báo cáo k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? KH&CN (CSDL KQNC) v?i g?n 2.900 bi?u ghi/3.000 k?t qu? nghiên c?u ?ã ??ng ký. Ngoài ra, Trung tâm còn t? ch?c thu t? li?u t? v? tinh ?? xây d?ng hàng tr?m b?ng hình khoa h?c và k? thu?t ph?c v? công tác tuyên truy?n và ph? bi?n các thành t?u KH&CN.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín        N?m 1992, theo quy ho?ch báo chí c?a B? KH&CN, "T?p san Thông tin h?c” ???c nâng c?p thành "T?p chí Thông tin và T? li?u" và tr? thành c? quan lý lu?n c?a toàn ngành thông tin, th? vi?n và th?ng kê KH&CN Vi?t Nam.

2. Giai ?o?n 1996-2000

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín        ?? th?c hi?n Ngh? quy?t Trung ??ng 2 khóa VIII v? ??nh h??ng chi?n l??c phát tri?n KH&CN trong th?i k? công nghi?p hóa, hi?n ??i hóa và nhi?m v? ??n n?m 2000, Trung tâm ?ã tri?n khai biên so?n Chi?n l??c t?ng c??ng công tác thông tin KH&CN ph?c v? s? nghi?p công nghi?p hóa, hi?n ??i hóa ??t n??c và nhi?m v? ??n n?m 2000. Nh?m c?i ti?n, nâng cao ch?t l??ng các s?n ph?m và d?ch v?, Trung tâm ?ã ??y m?nh d?ch v? ph?c v? thông tin có thu, ký k?t h?p ??ng thông tin tr?n gói v?i các ngành và ??a ph??ng. Thông qua ?ó, ti?m l?c tin h?c c?a Trung tâm ?ã ???c gia t?ng ?áng k?. M?ng thông tin khoa h?c, công ngh? và môi tr??ng qu?c gia v?i giao th?c Internet ?ã ???c thi?t l?p, t?o ?i?u ki?n cho vi?c truy c?p r?ng rãi các CSDL trong và ngoài h? th?ng. CSDL toàn v?n c?ng b?t ??u ???c tri?n khai t?i Trung tâm. Các phòng ??c t?i Th? vi?n ??u có máy tính ?? tra c?u, phòng ??c ?a ph??ng ti?n ???c thành l?p.

        Trong giai ?o?n 1996-2000, H? th?ng thông tin KH&CN qu?c gia ?ã ???c c?ng c?, phát tri?n t? trung ??ng ??n các ??a ph??ng bao g?m: Trung tâm Thông tin-T? li?u KH&CN qu?c gia, c? quan ??u m?i; 38 vi?n/trung tâm thông tin KH&CN c?a b?/ngành; 61 t? ch?c thông tin KH&CN ??a ph??ng; H?n 500 t? ch?c thông tin KH&CN c?p c? s? tr?c thu?c các t? ch?c nghiên c?u và phát tri?n, tr??ng ??i h?c, h?c vi?n, tr??ng cao ??ng, doanh nghi?p,...

3. Giai ?o?n 2000-2009

     N?m 2000, v?i vi?c Lu?t KH&CN ???c Qu?c h?i Khoá X k? h?p th? 7 thông qua ngày 9/06/2000, ho?t ??ng thông tin KH&CN ???c coi là m?t trong n?i dung c? b?n c?a qu?n lý Nhà n??c v? KH&CN, ??u t? cho thông tin là ??u t? cho phát tri?n.
       N?m 2002, Trung tâm b?t ??u tri?n khai nghiên c?u và th?c hi?n công tác th?ng kê KH&CN. Trung tâm ?ã t? ch?c ???c cu?c ?i?u tra nghiên c?u và phát tri?n ??u tiên theo ph??ng pháp lu?n qu?c t?; t?o l?p ???c s? li?u ban ??u th?ng kê nghiên c?u và phát tri?n ? Vi?t Nam. S? li?u ?i?u tra n?m 2002 ?ã ???c UNESCO s? d?ng và ??a vào CSDL th?ng kê c?a UNESCO.

        N?m 2003, Trung tâm ???c Lãnh ??o B? KH&CN giao làm ??u m?i, th??ng tr?c, ph?i h?p v?i các ??n v? tr?c thu?c B? KH&CN, UBND Tp. Hà N?i và UBND H? Chí Minh, t? ch?c thành công Ch? Công ngh? và Thi?t b? Vi?t Nam 2003 (Techmart Vi?t Nam 2003) quy mô qu?c gia l?n ??u tiên ? n??c ta - m?t s? ki?n ?ánh d?u b??c ??t phá trong vi?c t?o l?p và phát tri?n th? tr??ng công ngh? ? Vi?t Nam. T? th?i ?i?m ?ó, Trung tâm ?ã ???c giao nhi?m v? t? ch?c và qu?n lý ho?t ??ng Techmart Vi?t Nam. Cùng v?i Techmart Vi?t Nam 2003, Techmart ?o c?ng ???c tri?n khai ?ã h? tr? tích c?c hi?u qu? cho các t? ch?c, cá nhân trong tìm ki?m, giao d?ch và chuy?n giao công ngh?.

        N?m 2003, Trung tâm Thông tin-T? li?u KH&CN qu?c gia ???c ??i tên thành Trung tâm Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín        Nh?m t?ng c??ng công tác qu?n lý nhà n??c v? thông tin, th?ng kê KH&CN; ??y m?nh ho?t ??ng thông tin, th?ng kê KH&CN, Trung tâm ?ã hoàn thành vi?c so?n th?o trình B? KH&CN trình Chính ph? ban hành Ngh? ??nh s? 159/2004/N?-CP ngày 31/8/2004 v? ho?t ??ng thông tin KH&CN; Ngh? ??nh s? 30/2006/N?-CP v? th?ng kê KH&CN; ch? trì so?n th?o trình B? KH&CN ban hành Quy ch? ??ng ký, l?u gi? và s? d?ng k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? KH&CN (Quy?t ??nh s? 03/2007/Q?-BKHCN ngày 16/3/2007).

        N?m 2004, Trung tâm ?ã ch? trì t? ch?c thành l?p Liên h?p th? vi?n Vi?t Nam (Consortium) các ngu?n tin KH&CN ?? ph?i h?p b? sung, chia s?, s? d?ng chung tài nguyên thông tin KH&CN. Các thành viên c?a Liên h?p th? vi?n ?ã nh?t trí ?? ngh? Trung tâm Thông tin KH&CN qu?c gia (nay là C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia) là c? quan ?i?u ph?i c?a Liên h?p.

        T? ngày 11/3/2005, Vi?t Nam chính th?c ???c UNESCO ch?p nh?n là qu?c gia thành viên c?a m?ng l??i mã s? chu?n qu?c t? cho ?n b?n ph?m nhi?u k? (ISSN). Trung tâm ???c ch? ??nh là Trung tâm ISSN qu?c gia c?a Vi?t Nam, tr?c ti?p t? ch?c và th?c hi?n vi?c ??ng ký, c?p mã s? ISSN trên lãnh th? Vi?t Nam. Tính ??n tháng 6/2009, Trung tâm ISSN Vi?t Nam ?ã ??ng ký và c?p s? ISSN cho 294 xu?t b?n ph?m.

        T? n?m 2006, Trung tâm ???c Lãnh ??o B? giao làm ??u m?i và ch? trì tri?n khai k?t n?i M?ng thông tin Á- Âu giai ?o?n II (TEIN 2). Sau m?t th?i gian tích c?c tri?n khai, VinaREN ?ã ???c khai tr??ng và chính th?c ??a vào v?n hành t? tháng 2/2008. Sau m?t th?i gian ng?n, VinaREN ?ã có 55 m?ng thành viên g?m các vi?n nghiên c?u, tr??ng ??i h?c hàng ??u, m?t s? b?nh vi?n và trung tâm thông tin l?n t?i 11 t?nh, thành ph? trong c? n??c. Nh? ?ó, c?ng ??ng các nhà khoa h?c Vi?t Nam có th? giao l?u và liên k?t h?p tác v?i h?n 40 tri?u nhà khoa h?c t?i h?n 4.000 tr??ng ??i h?c, phòng thí nghi?m hàng ??u trên th? gi?i.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín        Trung tâm ?ã so?n th?o và trình B? tr??ng B? KH&CN ban hành Quy ch? Ch? Công ngh? và Thi?t b? (Quy?t ??nh s? 15/2007/Q?-BKHCN ngày 27/7/2007) và Thông t? s? 152/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 17/12/2007 v? vi?c h??ng d?n qu?n lý tài chính ??i v?i vi?c t? ch?c Ch? Công ngh? và Thi?t b? - m?t trong nh?ng hình th?c và bi?n pháp thúc ??y hình thành th? tr??ng công ngh?, g?n k?t gi?a nghiên c?u khoa h?c, phát tri?n công ngh? v?i s?n xu?t, kinh doanh.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín        Trung tâm ?ã ch? trì so?n th?o, trình B? KH&CN ban hành các v?n b?n quy ph?m pháp lu?t v? th?ng kê KH&CN, nh?: Thông t? s? 05/2009/TT-BKHCN ngày 30/3/2009 quy ??nh v? h? th?ng ch? tiêu th?ng kê ngành  KH&CN, Quy?t ??nh 12/2008/Q?-BKHCN ngày 04/9/2008 ban hành m?t s? b?ng phân lo?i th?ng kê KH&CN, Quy?t ??nh s? 1757/Q?-BKHCN ngày 27/8/2009 quy ??nh danh m?c các cu?c ?i?u tra th?ng kê KH&CN ngoài ch??ng trình ?i?u tra th?ng kê qu?c gia.

V. C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia

        Ngày 17/12/2009, C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia chính th?c ???c thành l?p t?i Quy?t ??nh s? 2880/Q?-BKHCN c?a B? tr??ng B? KH&CN trên c? s? t? ch?c l?i Trung tâm Thông tin KH&CN qu?c gia.

        Ngày 28/01/2010 B? tr??ng B? KH&CN ban hành Quy?t ??nh s? 116/Q?-BKHCN ?i?u l? t? ch?c và ho?t ??ng ??u tiên c?a C?c Thông tin KH&CN qu?c gia. ??n nay B? KH&CN ?ã ban hành 02 quy?t ??nh n?a phê duy?t ?i?u l? t? ch?c và ho?t ??ng c?a C?c vào n?m 2013 (Q? s? 1416 /Q?-BKHCN ngày 06/6/2013) và 2018 (Q? s? 1785/Q?-BKHCN ngày 26/6/2018).

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín        C?c Thông tin KH&CN qu?c gia có ch?c n?ng "tham m?u giúp B? tr??ng qu?n lý nhà n??c và t? ch?c th?c hi?n các ho?t ??ng s? nghi?p v? thông tin, th? vi?n, th?ng kê KH&CN". Vi?c thành l?p C?c Thông tin KH&CN qu?c gia ???c coi là m?t b??c phát tri?n m?i trong ho?t ??ng thông tin-th? vi?n-th?ng kê KH&CN c?a ??t n??c. M?t trong nh?ng ?i?m m?i trong trong c? c?u t? ch?c c?a C?c là ngoài các ??n v? qu?n lý, ??n v? thông tin truy?n th?ng, ?ã hình thành Trung tâm CSDL qu?c gia v? KH&CN, Th? vi?n KH&CN qu?c gia, Trung tâm Th?ng kê KH&CN, Trung tâm M?ng thông tin KH&CN tiên tiê?n nh?m tri?n khai nh?ng ??nh h??ng ho?t ??ng thông tin KH&CN th?i gian này là: xây d?ng và phát tri?n CSDL qu?c gia v? KH&CN, t?ng c??ng công tác th?ng kê KH&CN; ??y m?nh phát tri?n và chia s? ngu?n tin KH&CN.

        C?c Thông tin KH&CN qu?c gia ?ã ?óng góp tích c?c vào xây d?ng và hoàn thi?n hành lang pháp lý cho ho?t ??ng thông tin-th? vi?n-th?ng kê KH&CN. C?c ?ã ch? trì so?n th?o, trình B? KH&CN trình Chính ph? ban hành Ngh? ??nh s? 11/2014/N?-CP ngày 18/02/2014 v? ho?t ??ng thông tin KH&CN thay th? Ngh? ??nh 159/2005/N?-CP; trình B? KH&CN ban hành Thông t? s? 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 quy ??nh v? thu th?p, ??ng ký, l?u gi? và công b? thông tin v? nhi?m v? KH&CN (thay th? Quy ch? ??ng ký, l?u gi? và s? d?ng k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? KH&CN ban hành kèm theo Quy?t ??nh 03/2007/Q?-BKHCN), Thông t? s? 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/06/2017 v? xây d?ng, qu?n lý, khai thác, s? d?ng, duy trì và phát tri?n CSDL qu?c gia v? KH&CN; Thông t? s? 03/2018/TT-BKHCN ngày 15/05/2018 ban hành H? th?ng ch? tiêu th?ng kê ngành KH&CN và phân công thu th?p, t?ng h?p các ch? tiêu th?ng kê qu?c gia v? KH&CN (thay th? Thông t? 14/2015/TT-BKHCN), Thông t? s? 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 v? quy ??nh ch? ?? báo cáo th?ng kê ngành KH&CN (thay th? các 25/2015/TT-BKHCN, 26/2015/TT-BKHCN v? ch? ?? báo cáo th?ng kê KH&CN); Thông t? 04/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 quy ??nh các cu?c ?i?u tra th?ng kê KH&CN. ??c bi?t là C?c ?ã xây d?ng, trình B? KH&CN trình Th? t??ng Chính ph? ban hành ?? án “Phát tri?n ngu?n tin KH&CN ngh? ph?c v? nghiên c?u khoa h?c và phát tri?n công ngh? ??n n?m 2025, ??nh h??ng ??n n?m 2030” t?i Quy?t ??nh s? 1285/Q?-TTg ngày 01/10/2018).

        Cùng v?i vi?c hình thành và phát tri?n C?c Thông tin KH&CN qu?c gia, m?ng l??i các t? ch?c ??u m?i v? ho?t ??ng thông tin, th?ng kê KH&CN ? các b? ngành, ??a ph??ng c?ng ???c ki?n toàn theo mô hình m?i trên c? s? Ngh? ??nh s? 11/2015/N?-CP c?a Chính ph?. ?ã có trên 30 b?, ngành và 63 ??a ph??ng ?ã ch? ??nh ??n v? th?c hi?n ch?c n?ng thông tin KH&CN. Mô hình t? ch?c c? quan thông tin KH&CN ??a ph??ng ???c thay ??i trên c? s? th?c hi?n Thông t? liên t?ch 29/2014/TTTL-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014, theo ?ó ?ã có 30 trên 63 t?nh/thành ph? thành l?p Trung tâm Thông tin-Th?ng kê KH&CN (thay cho Trung tâm Tin h?c và Thông tin KH&CN th?i k? tr??c). M?ng l??i các t? ch?c ??u m?i v? ho?t ??ng thông tin, th?ng kê KH&CN ?ã t?ng c??ng k?t n?i thông qua M?ng Nghiên c?u và ?ào t?o Vi?t Nam (VinaREN) và C?ng thông tin thông tin KH&CN qu?c gia (VISTA), qua ?ó, các t? ch?c có quy?n truy c?p vào các CSDL, ngu?n tin KH&CN do B? KH&CN xây d?ng ho?c mua quy?n truy c?p c?a n??c ngoài.

        Trong giai ?o?n 2010-2018, C?c Thông tin KH&CN qu?c gia ?ã ti?p nh?n, x? lý và c?p 8.169 gi?y ch?ng nh?n k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? KH&CN các c?p. Do ch? ??ng h??ng d?n t? ch?c, cá nhân th?c hi?n nghiêm túc Thông t? s? 14/2014/TT-BKHCN, s? l??ng gi?y ch?ng nh?n k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? KH&CN ?ã c?p m?i n?m t?ng t? kho?ng 700 gi?y ch?ng nh?n/n?m giai ?o?n 2010-2015 lên kho?ng 1.300 gi?y ch?ng nh?n/n?m giai ?o?n 2016-2018 (3.917 gi?y ch?ng nh?n, t?ng tr??ng 84%). T? 2017, C?c ?ã tri?n khai công tác ??ng ký, x? lý k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? KH&CN qua d?ch v? công tr?c tuy?n. C?c Thông tin KH&CN qu?c gia c?ng ti?n hành tra c?u, cung c?p thông tin ph?c v? công tác xét duy?t giao, ??t hàng th?c hi?n nhi?m v? KH&CN cho hàng nghìn nhi?m v? KH&CN các c?p (riêng n?m 2017-2018 ?ã tra c?u và cung c?p thông tin cho trên 2.400 nhi?m v?).

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín        Công tác c?p mã s? xu?t b?n ph?m nhi?u k? (ISSN) cho các t?p chí ???c ti?p t?c ???c tri?n r?ng rãi. Trong 5 n?m, t? 2014-2018, C?c ?ã ti?p nh?n 255 ??n và ?ã x? lý, c?p hàng tr?m mã s? ISSN. 

        N?m 2011, T?p chí Thông tin và T? li?u sau g?n 40 n?m thành l?p, th?c s? tr? thành c? quan lý lu?n uy tín trong l?nh v?c thông tin-th? vi?n-th?ng kê KH&CN và ?ã ???c x?p vào danh m?c các t?p chí khoa h?c chuyên ngành ???c tính ?i?m công trình khoa h?c quy ??i khi xét công nh?n ??t tiêu chu?n ch?c danh giáo s? và phó giáo s?.

        T? 2013, C?c Thông tin KH&CN qu?c gia ?ã khôi ph?c l?i biên so?n và phát hành Sách Khoa h?c công ngh? Vi?t Nam h?ng n?m sau m?t th?i gian d?ng xu?t b?n; biên so?n và phát hành nhi?u ?n ph?m chuyên ?? ph?c v? lãnh ??o các c?p, các vi?n nghiên c?u, tr??ng ??i h?c, các doanh nghi?p (nh?: T?ng lu?n Khoa h?c - Công ngh? - Kinh t?; B?n tin Chi?n l??c; B?n in Kh?i nghi?p-??i m?i sáng t?o; Sách Khoa h?c và Công ngh? th? gi?i). ??ng th?i C?c c?ng ?ã c?p nh?t thông tin v? s? phát tri?n KH&CN t?i xã h?i, ??ng t?i hàng ch?c nghìn tin, bài nghiên c?u t?ng h?p v? KH&CN trong và ngoài n??c trên C?ng thông tin ?i?n t? c?a C?c và c?a B? KH&CN.

        H? t?ng thông tin KH&CN ph?c v? cung c?p, chia s? ngu?n tin KH&CN, v?i n?n t?ng là M?ng Nghiên c?u và ?ào t?o Vi?t Nam (VinaREN) và C?ng thông tin thông tin KH&CN qu?c gia (VISTA) ti?p t?c ???c phát tri?n. C?c ?ã tri?n khai tích h?p các CSDL vào H? th?ng thông tin KH&CN bao g?m các CSDL Nhi?m v? KH&CN, CSDL Công b? KH&CN Vi?t Nam và CSDL T? ch?c KH&CN t?i ??a ch?  ?? t?o ?i?u ki?n xây d?ng và phát tri?n CSDL qu?c gia v? KH&CN. C?c ?ã xây d?ng C?ng Thông tin kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o qu?c gia t?i ??a ch?  ?? cung c?p các thông tin v? ho?t ??ng kh?i nghi?p, ??i m?i sáng t?o cho c?ng ??ng, k?t n?i các thành ph?n trong h? sinh thái kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o toàn qu?c. Hi?n nay, C?c Thông tin KH&CN qu?c gia ?ang ph?i h?p v?i các ??n v? thu?c B? KH&CN xây d?ng H? th?ng trao ??i và tích h?p các CSDL dùng chung c?a B? KH&CN ph?c v? công tác ch? ??o và ?i?u hành c?a B?.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín        Ngu?n tin KH&CN ti?p t?c ???c t?ng c??ng, b? sung, phát tri?n theo h??ng t?ng c??ng ngu?n tin s?. C?c Thông tin KH&CN qu?c gia ti?p t?c c?p nh?t và nâng c?p 02 CSDL n?i sinh giá tr? là CSDL Nhi?m v? KH&CN và Công b? KH&CN Vi?t Nam.

        Công tác b? sung ngu?n tin KH&CN qu?c t? v?n ???c quan tâm ??u t? v?i vi?c ti?p t?c b? sung nh?ng CSDL có giá tr?, c?t lõi nh? CSDL Web of Science (tr??c ?ây hay g?i là CSDL ISI), IEEE, ACS, Proquest Central, Springer Nature,…N?m 2018, ?? tri?n khai “?? án Phát tri?n ngu?n tin KH&CN ph?c v? nghiên c?u khoa h?c, phát tri?n công ngh? ??n n?m 2025, ??nh h??ng ??n n?m 2030” ???c Th? t??ng Chính ph? phê duy?t, C?c ?ã ch? trì v?n ??ng thành l?p Liên h?p th? vi?n b? sung ngu?n tin ?i?n t? Science@Direct, g?m C?c Thông tin KH&CN qu?c gia, ??i h?c qu?c gia Hà N?i, ??i h?c qu?c gia Tp. H? Chí Minh, Tr??ng ??i h?c bách khoa Hà N?i. Liên h?p th? vi?n Vi?t Nam v? các ngu?n tin ?i?n t? do C?c Thông tin KH&CN qu?c gia làm ??u m?i, sau 15 n?m ho?t ??ng, ?ã phát tri?n c? v? s? l??ng và ch?t l??ng (t? 26 thành viên ban ??u ?ã t?ng lên ??n g?n 100 ??n v? tham gia, trong ?ó trên 40 ??n v? ?ã ?óng góp kinh phí mua chung CSDL quy mô toàn c?u Proquest Central).

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín    H? th?ng ngu?n tin truy c?p m? T?p chí khoa h?c Vi?t Nam tr?c tuy?n - VJOL () ti?p t?c ???c phát tri?n v?i 98 t?p chí KH&CN tham gia xu?t b?n và công b?, trên 45.425 bài vi?t, trong ?ó có 44.278 bài vi?t ???c cung c?p toàn v?n d??i ??nh d?ng PDF cho b?n ??c ? Vi?t Nam và toàn th? gi?i.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín        Ho?t ??ng th?ng kê KH&CN ???c tri?n khai m?t cách bài b?n, th??ng xuyên và có hi?u qu?. Cùng v?i vi?c ch? trì so?n th?o và trình B? KH&CN các v?n b?n quy ph?m pháp lu?t, hoàn thi?n hành lang pháp lý cho th?c hi?n và phát tri?n công tác th?ng kê KH&CN, t? n?m 2010 ??n nay, C?c Thông tin KH&CN qu?c gia ch? trì t? ch?c ???c các cu?c ?i?u tra th?ng kê quy mô qu?c gia trong ?ó có các cu?c ?i?u tra nghiên c?u và phát tri?n (hai n?m m?t l?n, vào các n?m ch?n), ?i?u tra ti?m l?c KH&CN (5 n?m m?t l?n, vào các n?m có s? cu?i là 4 và 9), ?i?u tra ??i m?i sáng t?o trong doanh nghi?p (3 n?m m?t l?n), ?i?u tra nh?n th?c công chúng v? khoa h?c và công ngh?,... Ho?t ??ng th?ng kê KH&CN ?ã cung c?p s? li?u th?ng kê tin c?y, ki?m ch?ng ???c v? hi?n tr?ng KH&CN c?a ??t n??c, làm c? s? tin c?y cho công tác qu?n lý và ho?ch ??nh chính sách KH&CN.

        V?i nh?ng thành tích ?ã ??t ???c, C?c ?ã ???c ??ng và Nhà n??c t?ng th??ng nhi?u hình th?c khen th??ng, danh hi?u thi ?ua nh?: 02 Huân ch??ng Lao ??ng h?ng nh?t (cho Th? vi?n KH&KT trung ??ng (n?m 1981) và Trung tâm Thông tin KH&CN qu?c gia n?m (n?m 2005), Huân ch??ng ??c l?p h?ng Ba (n?m 2010); B?ng khen c?a Th? t??ng Chính ph?; C? thi ?ua c?a Chính ph?; nhi?u B?ng khen c?a B? tr??ng B? KH&CN.

        Tr?i qua quá trình 60 n?m xây d?ng và tr??ng thành, C?c Thông tin KH&CN qu?c gia ?ã phát tri?n t? m?t th? vi?n khoa h?c ??n l? và m?t phòng thông tin khoa h?c tr? thành m?t c? quan thông tin thông tin-th? vi?n-th?ng kê hi?n ??i nh? ngày nay. ?? có ???c nh?ng k?t qu? và thành t?u nh? ngày hôm nay là nh? s? quan tâm, ??u t? c?a ??ng và Nhà n??c, s? ch? ??o sát sao c?a các th? h? Lãnh ??o c?a ?y ban Khoa h?c Nhà n??c, ?y ban KH&KT Nhà n??c, B? KHCN&MT tr??c ?ây và B? KH&CN hi?n nay; s? ?óng góp, n? l?c, lao ??ng ??y tâm huy?t c?a nhi?u th? h? cán b? thông tin-th? vi?n và th?ng kê. C?c Thông tin KH&CN qu?c gia ?ã kh?ng ??nh vai trò quan tr?ng c?a mình ??i v?i xã h?i, ??i v?i công tác qu?n lý và phát tri?n ho?t ??ng KH&CN.

        Ngày nay, trong b?i c?nh toàn c?u hóa, h?i nh?p qu?c t?, cách m?ng công nghi?p 4.0, C?c Thông tin KH&CN qu?c gia c?n ph?i ti?p t?c ??i m?i, phát tri?n nhanh và m?nh h?n n?a ?? ?áp ?ng ???c yêu c?u qu?n lý ho?t ??ng KH&CN, ??i m?i sáng t?o./.