Ch?c n?ng nhi?m v?

C?C THÔNG TIN KHOA H?C VÀ CÔNG NGH? QU?C GIA


?i?u 1: Ch?c n?ng

      C?c Thông tin khoa h?c và công ngh? qu?c gia là t? ch?c tr?c thu?c B? Khoa h?c và Công ngh?, có ch?c n?ng tham m?u, giúp B? tr??ng qu?n lý nhà n??c và t? ch?c th?c hi?n các ho?t ??ng thông tin, th?ng kê v? khoa h?c, công ngh? và ??i m?i sáng t?o; xây d?ng và khai thác c? s? d? li?u qu?c gia v? khoa h?c và công ngh?; t? ch?c th?c hi?n ho?t ??ng th? vi?n khoa h?c và công ngh? qu?c gia.

?i?u 2: Nhi?m v?

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín1. Xây d?ng, trình B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh?:

    a) D? th?o v?n b?n quy ph?m pháp lu?t, tiêu chu?n và quy chu?n k? thu?t trong l?nh v?c thông tin, th?ng kê, xây d?ng và khai thác c? s? d? li?u qu?c gia v? khoa h?c và công ngh?;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín    b) D? th?o chính sách, k? ho?ch 05 n?m, h?ng n?m v? phát tri?n thông tin, th? vi?n, th?ng kê, xây d?ng và khai thác c? s? d? li?u qu?c gia v? khoa h?c và công ngh?, phát tri?n h? t?ng thông tin và th?ng kê khoa h?c và công ngh? qu?c gia, phát tri?n ch? công ngh? và thi?t b?.

2. H??ng d?n, ki?m tra và t? ch?c th?c hi?n các nhi?m v? t?i Kho?n 1 ?i?u này sau khi ???c c?p có th?m quy?n phê duy?t, ban hành. 

3. Ban hành theo th?m quy?n v?n b?n hành chính thu?c l?nh v?c thông tin, th? vi?n, th?ng kê v? khoa h?c, công ngh? và ??i m?i sáng t?o.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín4. Ch? ??o chuyên ngành v? l?u gi? k?t qu? th?c hi?n nhi?m v? khoa h?c và công ngh? ??i v?i các c? quan có th?m quy?n c?a các B?, ngành và ??a ph??ng; thu th?p, ??ng ký, l?u gi?, công b? và s? d?ng thông tin v? nhi?m v? khoa h?c và công ngh?; qu?n lý và c?p mã s? chu?n qu?c t? ISSN (International Standard Serial Number) cho xu?t b?n ph?m nhi?u k?.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín5. Xây d?ng và phát tri?n h? th?ng th?ng kê, ch? tiêu th?ng kê khoa h?c, công ngh? và ??i m?i sáng t?o; ch? ??o, h??ng d?n và t? ch?c th?c hi?n ch? ?? báo cáo th?ng kê, ch? trì tri?n khai các cu?c ?i?u tra th?ng kê qu?c gia và th?ng kê ngành v? khoa h?c, công ngh? và ??i m?i sáng t?o; phát tri?n c? s? d? li?u v? th?ng kê khoa h?c, công ngh? và ??i m?i sáng t?o.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín6. Phát tri?n Th? vi?n khoa h?c và công ngh? qu?c gia và Liên h?p th? vi?n Vi?t Nam v? các ngu?n tin khoa h?c và công ngh?; ch? trì c?p nh?t, b? sung và phát tri?n ngu?n tin khoa h?c và công ngh? cho c? n??c.

7. T? ch?c th?c hi?n vi?c phân tích, t?ng h?p và cung c?p thông tin khoa h?c và công ngh? ph?c v? lãnh ??o, qu?n lý, nghiên c?u, ?ào t?o, s?n xu?t, kinh doanh và phát tri?n kinh t?-xã h?i.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín8. Xây d?ng và phát tri?n c? s? d? li?u qu?c gia v? khoa h?c và công ngh?.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín9. T? ch?c và phát tri?n sàn giao d?ch thông tin, công ngh? và thi?t b?; t? ch?c, tham gia tri?n lãm, h?i ch? khoa h?c và công ngh? trong n??c và qu?c t?.

10. Phát tri?n h? t?ng thông tin, th?ng kê khoa h?c và công ngh?; m?ng thông tin khoa h?c và công ngh? tiên ti?n k?t n?i v?i khu v?c và qu?c t?; duy trì và phát tri?n M?ng Nghiên c?u và ?ào t?o Vi?t Nam (VinaREN); ??u m?i tri?n khai ?? án H? tri th?c Vi?t s? hóa.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín11. C?p nh?t và phát tri?n c?ng thông tin, th? vi?n, th?ng kê khoa h?c và công ngh? Vi?t Nam (VISTA); c?ng thông tin kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o; duy trì và phát tri?n h? th?ng T?p chí Khoa h?c Vi?t Nam tr?c tuy?n (VJOL); t? ch?c biên so?n và xu?t b?n T?p chí Thông tin và T? li?u, các sách khoa h?c và công ngh?, xu?t b?n ph?m thông tin khoa h?c và công ngh? khác.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín12. Ph?i h?p thanh tra, ki?m tra và gi?i quy?t khi?u n?i, t? cáo và x? lý vi ph?m hành chính v? ho?t ??ng thông tin, th? vi?n, th?ng kê khoa h?c và công ngh? theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín13. Th?c hi?n c?i cách hành chính trong l?nh v?c thông tin, th? vi?n, th?ng kê khoa h?c và công ngh?. 

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín14. Nghiên c?u khoa h?c và phát tri?n công ngh?, ?ng d?ng công ngh? thông tin và các thành t?u khoa h?c và công ngh? tiên ti?n trong ph?m vi ch?c n?ng, nhi?m v? ???c giao.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín15. Tuyên truy?n, ph? bi?n, giáo d?c pháp lu?t trong l?nh v?c th?ng tin, th? vi?n, th?ng kê v? khoa h?c, công ngh? và ??i m?i sáng t?o.

16. B?i d??ng, t?p hu?n nâng cao trình ?? chuyên môn, nghi?p v? v? thông tin, th? vi?n, th?ng kê khoa h?c, công ngh? và ??i m?i sáng t?o.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín17. Th?c hi?n các ho?t ??ng h?p tác qu?c t? trong l?nh v?c thông tin, th? vi?n, th?ng kê khoa h?c và công ngh? theo phân c?p c?a B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh? và quy ??nh c?a pháp lu?t.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín18. T? ch?c các s? ki?n, ho?t ??ng d?ch v? trong l?nh v?c thông tin, th? vi?n, th?ng kê, c? s? d? li?u v? khoa h?c và công ngh?.

19. Qu?n lý công ch?c, viên ch?c, tài chính, tài s?n và h? s? tài li?u c?a C?c theo phân c?p c?a c?a B? và quy ??nh c?a pháp lu?t.

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín20. Th?c hi?n các nhi?m v? khác ???c B? tr??ng giao

 (Trích ?i?u l? T? ch?c và ho?t ??ng c?a C?c Thông tin KH&CN Qu?c gia ban hành kèm theo Quy?t ??nh s? 1785/Q?-BKHCN ngày 26/6/2018 c?a B? tr??ng B? KH&CN).