C?c Th?ng tin Khoa h?c và C?ng ngh? Qu?c gia

C?C THÔNG TIN KHOA H?C VÀ CÔNG NGH? QU?C GIA

??a ch?: 24-26 Lý Th??ng Ki?t, Q Hoàn Ki?m, Hà N?i
?i?n tho?i v?n phòng: (04)-39349923
Fax: (04)-39349127 

              

C?c Thông tin Khoa h?c và Công ngh? Qu?c gia là ??n v? thu?c , ???c thành l?p trên c? s? tri?n khai th?c hi?n Ngh? ??nh 28/2008/N?-CP ngày 14/3/2008 c?a Chính ph? quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và c? c?u t? ch?c c?a B? Khoa h?c và Công ngh? c?ng nh? các Ngh? ??nh 159/2004/N?-CP ngày 31/8/2004 c?a Chính ph? v? Ho?t ??ng thông tin khoa h?c và công ngh?, Ngh? ??nh 30/2006/N?-CP ngày 29/03/2006 c?a Chính ph? v? Th?ng kê khoa h?c và công ngh?.

Tên giao d?ch qu?c t? c?a C?c là National Agency for Science and Technology Information (vi?t t?t là NASATI)

C?c Thông tin Khoa h?c và Công ngh? Qu?c gia ???c thành l?p nh?m m?c tiêu:

- T?ng c??ng và hoàn thi?n ch?c n?ng qu?n lý nhà n??c v? thông tin, th? vi?n, th?ng kê KH&CN;

- ??y m?nh các ho?t ??ng và d?ch v? công trong l?nh v?c thông tin, th? vi?n, th?ng kê KH&CN, phát tri?n ch? công ngh? và thi?t b?, phát tri?n m?ng thông tin tiên ti?n.
 
*
*    *

M?T S? ??NH H??NG HO?T ??NG
C?A C?C THÔNG TIN KHOA H?C VÀ CÔNG NGH? QU?C GIA

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín?? th?c hi?n ch?c n?ng và nhi?m v? do B? tr??ng B? KH&CN giao, C?c Thông tin KH&CN Qu?c gia ?? ra m?t s? ??nh h??ng ban ??u cho ho?t ??ng c?a C?c trong giai ?o?n t?i nh? sau:

1. Phát tri?n ngu?n tin KH&CN nh?m ?áp ?ng m?t cách hi?u qu? nhu c?u c?a xã h?i trên c? s? b? sung và ??y m?nh khai thác các ngu?n tin tr?ng y?u c?a th? gi?i và trong n??c

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínT?p trung vào:

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- T?ng c??ng b? sung t?p chí KH&CN th? gi?i v?i ?ó nhi?u t?p chí hàng ??u có ý ngh?a thi?t th?c ??i v?i Vi?t Nam;

- B? sung m?t cách h? th?ng và ch?n l?c các sách chuyên kh?o và sách tra c?u có giá tr? cao v? các l?nh v?c KH&CN ?u tiên phát tri?n c?a Vi?t Nam;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- B? sung và t? ch?c khai thác các ngu?n thông tin sáng ch? và thông tin tiêu chu?n;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Thu th?p m?t cách h? th?ng và ??y ?? các ngu?n tin KH&CN trong n??c, ??c bi?t là các ngu?n tài li?u báo cáo k?t qu? nghiên c?u, tài li?u h?i ngh?, h?i th?o (th??ng g?i là "tài li?u xám”);

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- T?ng c??ng mua quy?n truy c?p và s? d?ng hi?u qu? các ngu?n tin có tính công c? ??nh h??ng nghiên c?u, ?ánh giá hi?u qu?, tác ??ng c?a các công b? khoa h?c qu?c t? (ISI Web of Knowledges, Scopus, Science finder, …);

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- ??y m?nh công tác ?i?u hòa, ph?i h?p trong b? sung và phát tri?n ngu?n tin KH&CN n??c ngoài trên c? s? phát tri?n Liên hi?p th? vi?n Vi?t Nam v? ngu?n tin KH&CN.

2. Phát tri?n d?ch v? phân tích thông tin có giá tr? gia t?ng cao ?áp ?ng nhu c?u lãnh ??o, qu?n lý trong ho?ch ??nh chi?n l??c, chính sách, quy ho?ch phát tri?n, chi?n l??c kinh doanh, m? r?ng th? tr??ng

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínT?p trung vào:

- T? ch?c nghiên c?u và cung c?p các t?ng quan phân tích theo các v?n ?? th?i s? ho?c theo ??t hàng (ph?n ánh ??y ?? l?ch s?, hi?n tr?ng, xu th? phát tri?n trên th? gi?i và ? n??c ta có kèm theo các khuy?n ngh? ???c cân nh?c m?t cách toàn di?n);
- T? ch?c nghiên c?u và cung c?p thông tin mang tính tình báo c?nh tranh (competitive intelligence), c?nh báo công ngh? (la veille technologique) ho?c thông tin phân tích th? tr??ng,…

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- ?áp ?ng k?p th?i, ??y ?? và chính xác thông tin c?n thi?t cho nh?ng yêu c?u tin ??t xu?t c?a lãnh ??o, qu?n lý;

- T? ch?c d?ch v? phân tích tin ??c nhi?m theo yêu c?u ??c bi?t.

3. Tri?n khai và phát tri?n công tác th?ng kê KH&CN

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tínT?p trung vào:

- T? ch?c tri?n khai Ngh? ??nh 30/2005/N?-CP v? th?ng kê KH&CN trên quy mô c? n??c;

- Hình thành và phát tri?n Trung tâm th?ng kê KH&CN - t? ch?c th?ng kê ngành KH&CN.

4. ??y m?nh d?ch v? thông tin giao d?ch công ngh? góp ph?n phát tri?n th? tr??ng công ngh? Vi?t Nam

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- T? ch?c và qu?n lý Techmart Vi?t Nam theo h??ng xã h?i hóa t?ng b??c;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- T? ch?c và tri?n khai Trung tâm giao d?ch công ngh? th??ng xuyên cho khu v?c phía B?c và c? n??c nói chung;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- T?ng c??ng và thúc ??y thông tin giao d?ch công ngh? gi?a Vi?t Nam và các n??c trên th? gi?i;

- Hoàn thi?n và phát tri?n Sàn giao d?ch công ngh? trên Internet (Techmart ?o);

- Tham gia các ho?t ??ng h? tr? “h?u Techmart”;

- T? ch?c và tri?n khai M?ng thông tin công ngh? ph?c v? các doanh nghi?p.

5. Phát tri?n Th? vi?n KH&CN Qu?c gia hi?n ??i, ngang t?m khu v?c ?ông nam Á

Th? vi?n KH&CN Qu?c gia s? ???c phát tri?n v?i các tiêu chí ?? tr? thành:

- Thiên ???ng v?n hóa ??c ? Vi?t Nam v?i s? phong phú và ch?t l??ng tài li?u, ti?n nghi hi?n ??i, d?ch v? chuyên nghi?p, môi tr??ng thúc ??y sáng t?o;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- có th? ph?c v? hàng ngàn b?n ??c t?i ch? và hàng tri?u b?n ??c t? xa;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Th? vi?n tích h?p hài hòa gi?a th? vi?n truy?n th?ng và th? vi?n s?;

- N?i giao ti?p, g?p g?, trao ??i và chia s? ý t??ng sáng t?o c?a gi?i tri th?c n??c nhà;

- Trung tâm ph? bi?n và qu?ng bá tri th?c khoa h?c c?a nhân lo?i và c?a Vi?t Nam.

6. ??y m?nh phát tri?n và khai thác M?ng Nghiên c?u và ?ào t?o Vi?t Nam - VinaREN, h? t?ng thông tin tiên ti?n c?a Vi?t Nam trong l?nh v?c nghiên c?u và ?ào t?o

???c khai tr??ng và ?i vào ho?t ??ng t? tháng 3 n?m 2008, VinaREN là m?ng truy?n thông dùng riêng cho l?nh v?c nghiên c?u và ?ào t?o v?i h? t?ng thông tin hi?n ??i b?c nh?t n??c ta, ??t trình ?? khu v?c và qu?c t?. VinaREN hi?n ?ã k?t n?i trên 50 vi?n nghiên c?u, tr??ng ??i h?c hàng ??u c?a n??c ta t?i hàng ch?c t?nh, thành ph? trong c? n??c v?i c?ng ??ng trên 30 tri?u nhà khoa h?c và ?ào t?o trên th? gi?i. Trong th?i gian t?i, VinaREN c?n ???c phát tri?n và khai thác m?nh m? theo h??ng:

- ??y m?nh vi?c ?ng d?ng t?i các ??n v? thành viên trên c? s? tri?n khai các ch??ng trình h?p tác v? nghiên c?u-?ào t?o có s? d?ng các ?ng d?ng và d?ch v? m?ng tiên ti?n, hi?u n?ng cao nh?: ?ào t?o t? xa, h?i ngh? tr?c tuy?n, truy?n hình ch?t l??ng cao, ?i?n toán l??i, multicasts, y h?c t? xa, nông nghi?p ?i?n t?, v?n hóa ?i?n t? (e-culture), khoa h?c ?i?n t? (e-science),…

- Chia s? thông tin và truy c?p các ngu?n tin tr?c tuy?n, các th? vi?n ?i?n t? trong n??c và trên th? gi?i;

- Nghiên c?u, phát tri?n và th? nghi?m các d?ch v? và ?ng d?ng m?ng tiên ti?n quy mô qu?c gia và qu?c t?;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Duy trì ???ng truy?n và nâng c?p công ngh? và b?ng thông theo nhu c?u trong n??c và h?i nh?p qu?c t?;

- T?ng c??ng và m? r?ng h?p tác khu v?c và qu?c t? trong khuôn kh? TEIN3/TEIN4, APAN và GLORIAD;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- T?ng b??c m? r?ng ph?m vi k?t n?i và ph?c v? ?? h? tr? thi?t th?c cho t?t c? các phòng thí nghi?m tr?ng ?i?m, vi?n nghiên c?u, tr??ng ??i h?c, trung tâm xu?t s?c, b?nh vi?n ch? ch?t, doanh nghi?p KH&CN quan tr?ng c?a ??t n??c.

7. ??y m?nh công tác thông tin KH&CN ph?c v? phát tri?n kinh t?-xã h?i ? các ??a ph??ng, nông thôn, mi?n núi

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Ti?p t?c h? tr? các ??a ph??ng nhân r?ng mô hình cung c?p thông tin KH&CN ph?c v? phát tri?n kinh t?-xã h?i t?i tuy?n huy?n, xã;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- H? tr? các ??a ph??ng xây d?ng th? vi?n tích h?p v? KH&CN và hình thành m?ng l??i thông tin KH&CN t?i ??a ph??ng k?t n?i v?i Trung ??ng và qu?c t?;

8. Phát huy c? ch? t? ch?, t? ch?u trách nhi?m c?a các ??n v? tr?c thu?c, tri?n khai m?nh m? các s?n ph?m và d?ch v? có thu, ?áp ?ng nhu c?u th? tr??ng, t?o ngu?n l?c và ??ng l?c phát tri?n c? quan, ??n v? m?t cách m?nh m? và b?n v?ng

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Hình thành và t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho các ??n v? tr?c thu?c ho?t ??ng theo c? ch? t? ch?, t? ch?u trách nhi?m;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Xây d?ng và th?c hi?n c? ch? tài chính n?i b? ??m b?o phát tri?n b?n v?ng.

9. ??y m?nh qu?n lý nhà n??c v? thông tin, th? vi?n và th?ng kê KH&CN. T?ng c??ng h?p tác và h?i nh?p qu?c t? v? thông tin, th? vi?n và th?ng kê KH&CN

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Quy ??nh và h??ng d?n ho?t ??ng thông tin, th? vi?n, th?ng kê KH&CN;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Ch? ??o và h??ng d?n ho?t ??ng c?a m?ng l??i các t? ch?c d?ch v? thông tin KH&CN;

- Xây d?ng c? s? h? t?ng k? thu?t cho thông tin và th?ng kê KH&CN;

- ??u t? phát tri?n các m?ng thông tin KH&CN tiên ti?n k?t n?i v?i khu v?c và qu?c t?;

Trang đánh lô đề trực tuyến uy tín- Phát tri?n M?ng thông tin nghiên c?u và phát tri?n Vi?t Nam;

- ??y m?nh h?p tác và h?i nh?p qu?c t? v? thông tin, th? vi?n và th?ng kê KH&CN.